Search again

พบ: 331  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
รายงานการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าพืชอาหารสัตว์ในสภาพพื้นที่ลุ่มดินทราย / โดยประพนธ์ บุญเจริญ, นรินทร บุญพราหมณ์, วันชัย อินทิแสง.
ผู้แต่ง
ประพนธ์ บุญเจริญ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
SB193.3.T5 ป294ท
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการจัดการน้ำเชื้อพ่อสุกรต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกร = Boar semen manipulation on sow reproductive performance / ศรีสุวรรณ ชมชัย, วิชัย ทันตศุภารักษ์ และสมโภชน์ ทับเจริญ.
ผู้แต่ง
ศรีสุวรรณ ชมชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก
SF396.9 ศ277
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดและพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบจากหญ้าแฝกและวัสดุทางการเกษตร = Transfer Technology Center and Network Development vetiver grass and agricultural residues compo...
ผู้แต่ง
ทรงกลด จารุสมบัติ.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548 .
เลขเรียก
S494.5.T43 ท124
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ = Identification of Dendrobium spp. using DNA markers / โดย สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์
ผู้แต่ง
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียก
SB409.8.D45 ส861
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อนในช่วงฤดูฝนของจังหวัดอุบลราชธานี = Yield trial of heat tolerant table tomato varieties in rain season in Ubon Ratchathani / หัวหน้าโครงการ บุญส่...
ผู้แต่ง
บุญส่ง เอกพงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2544.
เลขเรียก
SB349 บ582
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการทบทวนและวิเคราะห์ นโยบายและผลงานวิจัยด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก เพื่อใช้เป็นกรอบประเมินศักยภาพ ของอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ปีกในประเทศ สำหรับการตั้งรับกับข้อกำหนดทางการค้า ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิ...
ผู้แต่ง
วีรวัฒน์ ฉายา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
เลขเรียก
SF481.75.T35 ว836
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน = Development of indoor cultivation of straw mushrooms / [หัวหน้าโครงการวิจัย] อุทัย อันพิมพ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
SB353.5.S77 อ221
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการปรับปรุงอินทรียวัตถุในดินโดยใช้หิ่งเหย = Soil organic matter improvement by using Hing-Hey (Crotalaria straita) / โดย สุรศักดิ์ ประชันกาญจนา, สงัด ปัญญาพฤกษ์, จักรกฤษณ์ หอมจันทน์.
ผู้แต่ง
สุรศักดิ์ ประชันกาญจนา.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
เลขเรียก
S667.L38 ส854
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการผลิตวัคซีนป้องกันโรคและชุดตรวจสอบโรคพีอาร์อาร์เอส (Porcine reproductive and respiratory syndrome; PRRS) = Development of ELISA test kit and killed vaccine production for porcine repro...
ผู้แต่ง
วรวิทย์ วัชชวัลคุ.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียก
SF918.V32 ว281
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการผลิตหัวเชื้อกึ่งสำเร็จรูปในการหมักพืชอาหารสัตว์ = Production of silage instant inoculant / สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียก
SB197 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์บัวบก (Centella asiatatica (L.) Urb.) คุณภาพสูงสำหรับเกษตรกรชุมชนบ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี = High quality of asiatic pennyworth (Centella asiatatica (L.) Ur...
ผู้แต่ง
บุญส่ง เอกพงษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2550.
เลขเรียก
SB113.75.T5 บ582
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกชนิด H5N1 = Monoclonal antibody production for avian influenza H5N1 diagnosis / โดย รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช, วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ และว...
ผู้แต่ง
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียก
SF995.6.I6 ร636
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาการผลิตและการใช้เชื้อ วี-เอ ไมโคไรซ่ากับพืชตระกูลถั่ว = Development the technology on production and application of VA-mycorrhizal fungi on leguminous plant / ออมทรัพย์ นพอมรบดี,...
ผู้แต่ง
ออมทรัพย์ นพอมรบดี.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.]; 2546.
เลขเรียก
SB327 อ451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดน้ำยาในการตรวจวิเคราะห์ระดับโปรเจสเตอโรนในน้ำนมโคด้วยเทคนิค ELISA = Development of ELISAtest kits for detection of milk progesterone / โดย อุษากัลลประวิทย์ [หัวหน้าโครงการ], ป...
ผู้แต่ง
อุษา กัลลประวิทย์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียก
SF253 อ864
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles