Search again

พบ: 331  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตฟลาวที่เป็นอาหารและการใช้ประโยน์จากมันสำปะหลังเกษตรศาสตร์ 50 ที่มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก : Development of systematic process of food flour making a...
ผู้แต่ง
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียก
SB211.C3 ว543
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนดน้ำในน้ำมันในน้ำสำหรับสุกร = Development of water-in-oil-in-water (w/o/w) emulsion foot-and -mouth disease vaccine for pigs / รัชนี อัตถิ.
ผู้แต่ง
รัชนี อัตถิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์, 2548.
เลขเรียก
SF918.V32 ร333
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาวัคซีนโรคไข้หวัดนก (H5N1) ชนิดดีเอ็นเอ = Development of DNA avian influenza (H5N1) vaccine / กมล ฉวีวรรณ.
ผู้แต่ง
กมล ฉวีวรรณ.
สำนักพิมพ์
[นครราชสีมา]: ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา 2548.
เลขเรียก
SF918.V32 ก131
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารตกค้างในกุ้งและปัจจัยการผลิต = Development of analytical methods for the measurement of drug residues in shrimp and their materials in shrimp process / จิราพร เก...
ผู้แต่ง
จิราพร เกษรจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก
SH380.62.T5 จ533
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในปทุมมาโดยสารจากจุลินทรีย์ = Growth inhibition of bacteria causing wilt in Curcuma alismatifolia by substances from microbes / โดย นฤมล ทองไว, ...
ผู้แต่ง
นฤมล ทองไว.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียก
SB608.C886 น276
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการวิจัยและการพัฒนาวิธีวินิจฉัยควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทย = Research and development for diagnosis, prevention and control of classical swine fever in Thailand / ผู้วิจัย ...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียก
SF973 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาการขยายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมปลอดเชื้อ = Research and development on production of specific pathogen-free pacific white shrimp (litopenaeus vannamei) broodstock / ชลอ ล...
ผู้แต่ง
ชลอ ลิ้มสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ, 2548.
เลขเรียก
SH380.62.T5 ช234
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาการคงอยู่ของเชื้อโรคและการลดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับเปลือกไข่และถาดไข่ = A study on สุเจตน์ ชื่นชม ...[และคนอื่นๆ ].
ผู้แต่ง
สุเจตน์ ชื่นชม.
สำนักพิมพ์
[นครปฐม] : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2548.
เลขเรียก
SF490 ส755
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาการใช้จุลินทรีย์ EM ควบคุมคุณภาพน้ำนมในฟาร์มผู้ประกอบการโคนมรายย่อย = The study of effective microorganism (EM) control milk quality in entrepreneur milk cow minor farm / โดย ธัน...
ผู้แต่ง
ธันวา ไวยบท.
สำนักพิมพ์
นครสวรรค์ : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2551.
เลขเรียก
SF208 ธ477
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาผิวหนังของหนอนพยาธิในไก่พื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด = Scanning electron microscopic observations on the tegumental surface of helminths ...
ผู้แต่ง
ชโลบล วงศ์สวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียก
SF995.6.P35 บ259 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาละอองเรณูของผักพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิคจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน = Scanning electron microscopy : application for pollen grains of locally-grown vegetabl...
ผู้แต่ง
พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียก
SB324.56 พ793
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาวิวัฒนาการของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ที่แยกได้จากไก่และเป็ดในประเทศไทย = Evolutionary study of avian influenza A (H5N1) from chickens and ducks in Thailand / โดย อลงกร อมรศิลป์ และ...
ผู้แต่ง
อลงกร อมรศิลป์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549.
เลขเรียก
SF995.6.V55 422
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยการศึกษาโรคกุ้งขาวแวนนาไมพ่อแม่พันธุ์ที่มีสาเหตุจากเชื้อราและบักเตรี = Study on fungal and bacterial diseases in brood stock white shrimp, Litopenaeus vannamei / โดย องอาจ เลาหวินิจ, เบญ...
ผู้แต่ง
องอาจ เลาหวินิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
เลขเรียก
SH179.S5 อ117
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการเปรียบเทียบวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเฟินนาคราช, เฟินหลังสวน และเฟินสามร้อยยอด = The comparative on the effect of media on the growth of Davallia Solida (Forst.) Sw., Micros...
ผู้แต่ง
สุมลรัตน์ จินตนาสิรินุรักษ์.
สำนักพิมพ์
[ชุมพร] : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, [2548].
เลขเรียก
SB429 ส842
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles