Search again

พบ: 331  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยการเพาะพันธุ์กบลูกผสม = Breeding of hybrid frog (Rana tigerina x R. vugulosa) / ทองยุ่น ทองคลองไทร
ผู้แต่ง
ทองยุ่น ทองคลองไทร.
สำนักพิมพ์
[การฬสินธุ์] : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ คณะวิชาประมง แผนกกบ, 2547.
เลขเรียก
SH185 ท298ง
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการเพาะพันธุ์กบลูกผสมชุดกบราชมงคล'' 46 / ทองยุ่น ทองคลองไทร.
ผู้แต่ง
ทองยุ่น ทองคลองไทร.
สำนักพิมพ์
[กาฬสินธุ์] : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ คณะวิชาประมง แผนกกบ, [2546].
เลขเรียก
SH185 ท298ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการเพิ่มชุดโครโมโซมลูกผสมระหว่างปทุมมากับบัวโกเมนโดยใช้โคลชิซินในสภาพหลอดแก้ว = Polyploidization in curcuma alismatifolia x C. rhabdota by colchicine treatment in vitro / พรพิมล สุริยจัน...
ผู้แต่ง
พรพิมล สุริยจันทราทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
SB413.C8 พ249
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการเสริมธาตุไอโอดีนแบบเป็นอุตสาหกรรม = lodine supplementation in layer diets for commercial production fo iodine-enriched eggs / อรประพันธ์ ส่งเสริม...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
อรประพันธ์ ส่งเสริม.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ], 2548.
เลขเรียก
SF494 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอดเชิงบูรณาการของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น = Integrated resolving problems of postpartum dairy cows infertility in member of Khon Kaen Dairy Co-operativ...
ผู้แต่ง
ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชา, 2552.
เลขเรียก
SF201 ช861
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยความต้องการความรู้และทักษะของผู้ทำงานด้านส่งเสริมการเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / โดย วีรวรรณ ศิริวรรณ.
ผู้แต่ง
วีรวรรณ ศิริวรรณ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยของภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพระนคร, 2539.
เลขเรียก
S544.5.T5 ว835
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยงบประมาณทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2540 เรื่องการตอบสนองของถั่วเขียวต่อสภาวะขาดน้ำ = Responses of Mungbean (Vigna radiata L.) to water stress / สดุดี วรรณพัฒน์, อนันต์ พลธานี, และปรีชา มั...
ผู้แต่ง
สดุดี วรรณพัฒน์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
เลขเรียก
SB317.M85 ส162
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงปลาสวายโมงเพื่อการส่งออก = The integrated study for improvement the potential of the hybrid Pangasius culture for exportation /...
ผู้แต่ง
กาญจนา พยุหะ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
SH153.5 ก425ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาคุณสมบัติของข้าวพื้นเมืองเพื่อการผลิต แปรรูป และเพิ่มมูลค่าข้าวอย่างยั่งยืน = Characterization of landrace Thai rice for sustainable value added, food application a...
ผู้แต่ง
วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
SB191.R5 ว153 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก = Floriculture industries for world market : plant genetice reso...
ผู้แต่ง
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียก
SB413.C8 ธ459 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E.coli, salmonella spp.และปริมาณ สังกะสี ทองแดง แคดเมียม และตะกั่ว ในอาหารสัตว์ น้ำเสียและน้ำใช้จากฟาร์มสุกร= Study of contamination of E. coli, s...
ผู้แต่ง
พิษณุ ตุลยกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
SF396.5 พ764
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 1 เรื่องการศึกษามาตรฐานการตรวจโรคพืชที่สำคัญของผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออกและนำเข้า = Standardization of diagnosis techniques for important diseases of agricultural produ...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2545].
เลขเรียก
SB601 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว(Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1 / บุญส่ง เอกพงษ์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
บุญส่ง เอกพงษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
SB608.T75 บ582
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การทดสอบวัคซีนสับยูนิตอีทูของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งทางจมูก = Study of subunit vaccine E2 of classical swine fever from nasal delivery system / สาธร พรตระกูลพิพิฒน์, วัน...
ผู้แต่ง
สาธร พรตระกูลพิพัฒน์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553].
เลขเรียก
SF918.V32 ส638ก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles