Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
HIA การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ภูมิคุ้มกันสังคมอยู่เย็นเป็นสุข / เดชรัต สุขกำเนิด.
ผู้แต่ง
เดชรัต สุขกำเนิด.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) , 2549.
เลขเรียก
WA540.JT3 ด451ก 2549
สาขาห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาทบทวนประสิทธิผลและแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนของกลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน / [คณะผู้วิจัย ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นนทบุรี สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2555.
เลขเรียก
WE250 ร451ก 2555
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาทบทวนประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการรักษาอาการปวดและอาการอักเสบของยากลุ่ม Selective cyclooxygenase inhibitors (COX-II inhibitors) / [ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ หัวหน้ากลุ่ม ; ค...
ผู้แต่ง
ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2555.
เลขเรียก
WE304 ภ381 2555
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles