Search again

พบ: 34  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์ = 100 Social innovations from Finland / Ilkka Taipale บรรณาธิการ ; กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ แปล.
ผู้แต่ง
Taipale, Ilkka,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอสไอเดีย, 2563.
เลขเรียก
HN532.7 ห159 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Motivators for sustainability : 17 lessons of sustainabledevelopment goals in Thailand / บรรณาธิการ มิ่งขวัญ รัตนคช.
ผู้แต่ง
มิ่งขวัญ รัตนคช,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, [2563].
เลขเรียก
HC445.Z9 ม922 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Smart City Guide Book II : นวัตกรรมการบริหาร กับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21 / เอกชัย สุมาลี, ชัยวุฒิ ตันไชย.
ผู้แต่ง
เอกชัย สุมาลี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
HT169.55 อ873 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กรมตำรวจ ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 / อนุ เนินหาด.
ผู้แต่ง
อนุ เนินหาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก
HV8252.55.A2 อ182 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ : มองผ่านนโยบายประชารัฐ / ปิยากร หวังมหาพร.
ผู้แต่ง
ปิยากร หวังมหาพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2563.
เลขเรียก
HD87 ป622 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการบริการสาธารณะผู้สูงอายุในประเทศไทย / สุกัญญา เอมอิ่มธรรม.
ผู้แต่ง
สุกัญญา เอมอิ่มธรรม.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563.
เลขเรียก
HQ1064.T5 ส739 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์โครงสร้างและผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตและตารางบัญชีเมตริกซ์สังคม / ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์.
ผู้แต่ง
ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
HF5686.M3 ณ339 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเสวนาปรึกษาหารือเพื่อสันติ / อภิญญา ดิสสะมาน.
ผู้แต่ง
อภิญญา ดิสสะมาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
HM1126 อ253ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม / ผู้เขียน/เรียบเรียง อุษา บิ้กกิ้นส์, ขวัญชาติ ดาสา.
ผู้แต่ง
อุษาบิ้กกิ้นส์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2563.
เลขเรียก
HE8699.T5 อ864 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จุดจบความขัดแย้ง : คู่มือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้นำท้องถิ่น / นพพร โพธิรังสิยากร ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย.
ผู้แต่ง
นพพร โพธิรังสิยากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
HM1126 น176 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ตลาดในวิถีท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี / สมศรี ชัยวณิชยา ;บรรณาธิการ วรรณภา ชำนาญกิจ, มิตต ทรัพย์ผุด, สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ.
ผู้แต่ง
สมศรี ชัยวณิชยา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2563.
เลขเรียก
HF5475.T5 ส279 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ทีวีในมือคนธรรมดา : ทีวีชุมชนท่ามกลางการมอดไหม้ของการปฏิรูปสื่อและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของไทย / ภัทรา บุรารักษ์.
ผู้แต่ง
ภัทรา บุรารักษ์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : พิษณุโลกดอทคอม, 2563.
เลขเรียก
HE8700.72.T5 ภ374 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ท้องไม่พร้อมต้องอ่าน! / คณะผู้เขียน กฤตยา อาชวนิจกุล...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ กุลภา วจนะสาระ.
ผู้แต่ง
กฤตยา อาชวนิจกุล.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม, 2563.
เลขเรียก
HQ766.5.T5 ท244 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บาดแผลของดอกไม้ : ลึกสุดจากใจผู้พิการที่ตกเป็นเหยื่อทางเพศ / อรสม สุทธิสาคร.
ผู้แต่ง
อรสม สุทธิสาคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เรือนพิมพ์แม่ชอบ, 2563.
เลขเรียก
HV6556 อ381 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles