Search again

พบ: 9  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.
ผู้แต่ง
ชาญชัย แสวงศักดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก
KPT2754 ช486 2560,JF1525.P85 ช486 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
JX91 ป413 2560
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายโบราณ : จากเอกสารโบราณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ชวนากร จันเวช, ปริวรรต/รวบรวม/เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
ชวนากร จันเวช.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก
JQ1742 ช274ก 2560
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตราการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย/ โดย อุดม รัฐอมฤต และคณะ.
ผู้แต่ง
อุดม รัฐอมฤต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
JF1525.C66 อ785ก 2560
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ.
ผู้แต่ง
บรรเจิด สิงคะเนติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก
KPT2620 บ153 2560,JQ1743.A5 บ153 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสอบสำนักงานศาลยุติธรรม / เรียบเรียงโดย กิตติคุณ บุญสมร.
ผู้แต่ง
กิตติคุณ บุญสมร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2560.
เลขเรียก
JQ1746 ก673 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียก
JQ1743 ร355 2560
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สรุปผลการดำเนินการด้านจริยธรรมโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน (พ.ศ. 2550 - 2559)/ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจแผ่นดิน, 2558.
เลขเรียก
JQ1745.A55O4 ร155 2557
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เบื้องลึก ป.ป.ช. / รุ่งมณี เมฆโสภณ.
ผู้แต่ง
เมธี ครองแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
JQ1745 ม738บ 2560
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles