Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา / จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ; คณะทำงาน จักรกริชธรรมศิริ หัวหน้...
ผู้แต่ง
จักรกริช ธรรมศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, [2553?].
เลขเรียก
JS7153.3.A2 จ214พ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยธุรกิจ รัฐ และคอรัปชั่น (Business, governmetn and corruption) / โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ป.ป.ช., [254-].
เลขเรียก
JQ1745.A55C6 ร451ธบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สถาบันพระปกเกล้า / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, [2549?].
เลขเรียก
JQ1749.A5 ก768
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / จัดทำโดย อภิชัย พันธเสน.
ผู้แต่ง
อภิชัย พันธเสน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์, 2550?].
เลขเรียก
JQ1745.A55C6 อ251
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles