Search again

พบ: 24  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คลื่นช็อก : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน = Shock waves fundamentals and recent applications / กุลเชษฐ์ เพียรทอง.
ผู้แต่ง
กุลเชษฐ์ เพียรทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2560].
เลขเรียก
QC168.85.S45 ก725ค 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความก้าวหน้าทางโครโมโซมและจีโนมสัตว์ / ครศร ศรีกุลนาถ.
ผู้แต่ง
ครศร ศรีกุลนาถ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ยูเพรส คอร์เปอร์เรชั่น, 2560.
เลขเรียก
QH605 ค154 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 : ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ 13-14 กรกฎาคม 2560 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
Q180.T5 ก482อบ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมหมาย ปะติตังโข.
ผู้แต่ง
สมหมาย ปะติตังโข.
สำนักพิมพ์
บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560.
เลขเรียก
QD415.A3 ส287 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 / ยอดหญิง สอนสุภาพ, สุมาลี ทองดอนแอ.
ผู้แต่ง
ยอดหญิง สอนสุภาพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร, 2560.
เลขเรียก
QK86.T5 ย177 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พื้นที่ชุ่มน้ำ : จากมุมมองเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา = Wetland areas : from sociological and anthropological view points / กาญจนา ชินนาค, สมหมาย ชินนาค.
ผู้แต่ง
กาญจนา ชินนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
QH87.3 ก425 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาดินขาวเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว = Development of metakaolin in north-east of Thailand used as binder in casting process ...
ผู้แต่ง
ธิติกานต์ บุญแข็ง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
QE391.K2 ธ332 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ : การผลิตเอนไซม์ฟอกสีเมลานินโดยเชื้อราและการนำไปประยุกต์ใช้ในการฟอกย้อมสีผม (ส่วนที่ 2) = Production of melanin-bleaching enzyme by fungus and its application in human hair melanin d...
ผู้แต่ง
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
QP601 ป445ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Herbarium database / หัวหน้าโครงการ สุดารัตน์...
ผู้แต่ง
สุดารัตน์ หอมหวล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
QK99.T5 ส769ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อระบบประสาทนอร์อดรีเนอจิกในสมองส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมซึมเศร้าในหนูที่ถูกตัดรังไข่ / โดย สุวภรณ์ แดนดี.
ผู้แต่ง
สุวภรณ์ แดนดี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
QP572.E85 ส868ผ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วิทยาเห็บไร = Acarology / อำมร อินทร์สังข์.
ผู้แต่ง
อำมร อินทร์สังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560.
เลขเรียก
QL458 อ699 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สมการเชิงอนุพันธุ์ย่อย / เฉลิมวุฒิ คำเมือง.
ผู้แต่ง
เฉลิมวุฒิ คำเมือง.
สำนักพิมพ์
บุรีรัมย์ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560.
เลขเรียก
QA374 ฉ399 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูกสันหลัง =Thailand red data : Vertebrates / กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560.
เลขเรียก
QL606.56.T5 ส356 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เครื่องมือ กลไก การจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคล้องกับพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ / รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล วิเทศ ศรีเนตร, ณฐาภพ จรัญพงษ์ และชลธิชา พลายชุม ; บรรณาธ...
ผู้แต่ง
วิเทศ ศรีเนตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560.
เลขเรียก
QH442 ว599 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารคำสอน : ฟิสิกส์ควอนตัม 2 1103 441 = Quantum physics II / วรศักดิ์์ สุขบท.
ผู้แต่ง
วรศักดิ์์ สุขบท.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
QC174.12 ว287 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles