Search again

พบ: 16  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การสาธารณสุข = Public health / นพวรรณ ดวงหัสดี.
ผู้แต่ง
นพวรรณ ดวงหัสดี.
สำนักพิมพ์
เลย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2560.
เลขเรียก
RA541.T5 น188 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยทำนายความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน = Factors predicting stress in family members with chronic disease patient at community / สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, ภูษณิศา มีนาเขตร, กิ่งกาญ...
ผู้แต่ง
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RA790.A3 ส731 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของสารฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae = A study on antiproliferation and ...
ผู้แต่ง
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
RC271.H47 น138ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Environmental health assessment guidance for Ubon Ratchathani university dormitories / สิทธิชัย ใจขาน, ส...
ผู้แต่ง
สิทธิชัย ใจขาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RA566.26 ส722 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน : รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา รหัสวิชา 1902 202 / รสริน การเพียร.
ผู้แต่ง
รสริน การเพียร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RB145 ร175 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน : รายวิชาพยาธิวิทยาของมนุษย์ รหัสวิชา 1904 202 = Hematologic system disorder / รสริน การเพียร.
ผู้แต่ง
รสริน การเพียร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RB45 ร175 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน : รายวิชาระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก รหัสวิชา 1901 209 = Musculoskeletal system / ลติพร อุดมสุข.
ผู้แต่ง
ลติพร อุดมสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RC932 ล118 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน : รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ รหัสวิชา 1901 207 / ลติพร อุดมสุข.
ผู้แต่ง
ลติพร อุดมสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RM262 ล118 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน : รายวิชาระบบปัสสาวะ รหัสวิชา 1901 303 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2560/ ลติพร อุดมสุข.
ผู้แต่ง
ลติพร อุดมสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RM375 ล118 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน : รายวิชาระบบสืบพันธุ์ รหัสวิชา 1901 304 / ลติพร อุดมสุข.
ผู้แต่ง
ลติพร อุดมสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RG137 ล118 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน วิชา 1902 311 : อนามัยชุมชน = Community health / อารี บุตรสอน.
ผู้แต่ง
อารี บุตรสอน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RA770.5 อ658 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอนและแผนการสอน : รายวิชา 1506 423 เภสัชบำบัด 1 = Pharmacotherapy I รายวิชา1506 514 เภสัชบำบัด 3 = Pharmacotherapy III / โดย ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์.
ผู้แต่ง
ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
RM300 ณ359 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอนและแผนการสอน รายวิชา 1503 104 น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ (Essential oils for health) รายวิชา 1503 512 สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน (Herbs and daily uses) รายวิชา 1503 200 การดูแลสุ...
ผู้แต่ง
กุสุมา จิตแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RM666.A68 ก732น 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1502 220 : ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Biochemistry and molecular biology I), 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Biochemistry and melecular biology II), 1502 808 เทค...
ผู้แต่ง
ธนวดี ปรีเปรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RM301.4 ธ153 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1506 424 เภสัชบำบัด 2 / อุไรวรรณ อกนิตย์.
ผู้แต่ง
อุไรวรรณ อกนิตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RM300 อ858 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles