Search again

พบ: 28  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรณีพิพาททะเลจีนใต้ = The South China Sea Dispute / จันตรี สินศุภฤกษ์.
ผู้แต่ง
จันตรี สินศุภฤกษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561.
เลขเรียก
GC801 จ242 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านบอน ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานีe / ทินกร สุทธิพรม และนขรจ เทียมดวงตะวัน.
ผู้แต่ง
ทินกร สุทธิพรม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2561.
เลขเรียก
G156.5.H47 ท446 2561
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ : ถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในชั้นเรียนที่เสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ / กนก จันทรา.
ผู้แต่ง
กนก จันทรา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
G73 ก123 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คติชนวิทยา / ภิญโญ เวชโช, ผู้เขียน ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ภิญโญ เวชโช.
สำนักพิมพ์
ยะลา : ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561.
เลขเรียก
GR312 ภ524 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คติชนวิทยาญี่ปุ่น / ชมนาด ศีติสาร.
ผู้แต่ง
ชมนาด ศีติสาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
GR340 ช166 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความสำคัญของประมงพื้นบ้านในลำน้ำสาขาย่อยของแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาลำเซบกและห้วยขะยุง ประเทศไทย / เอียน แบร์ด ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
GN407.35 อ925ค 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ดอกเอื้องในพิธีกรรมวัฒนธรรมและความเชื่อล้านนา / ฐาปกรณ์ เครือระยา.
ผู้แต่ง
ฐาปกรณ์ เครือระยา.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2561.
เลขเรียก
GR790.O7 ฐ311 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทัศนคติของคนเวียดนามที่มีต่อฟุตบอลไทยจากภาพยนตร์เรื่อง 11 ความทรงจำ / สุภาวดี เหลากลม.
ผู้แต่ง
สุภาวดี เหลากลม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
GV ส839 2561
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ทัศนคติของผู้หญิงไทยและเวียดนามที่มีต่อฟุตบอล / ณัฐพร สิงห์คง.
ผู้แต่ง
ณัฐพร สิงห์คง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
GV ณ341 2561
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นาคสถานในภาคอีสานของไทย / ชาญชัย คงเพียรธรรม...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ชาญชัย คงเพียรธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
GR830.N34 ช485 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทบาทของฟุตบอลที่มีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย / ทนาวุฒิ รัตนเนตร.
ผู้แต่ง
ทนาวุฒิ รัตนเนตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
GV ท111 2561
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ / ผู้เรียบเรียง อรวรรณ ทรัพย์พลอย ... [และคนอื่นๆ].
เลขเรียก
GT3278 พ361 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม / ทิมพิกา พันธ์มา.
ผู้แต่ง
ทิมพิกา พันธ์มา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
G155 ท489 2561
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภูมิศาสตร์กายภาพ = Physical geography / [ปัญญา จารุศิริ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา, 2561.
เลขเรียก
GB54.5 ภ679 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ วิธีสอนและการวัดเพื่อประเมินผลทางพลศึกษา / วรศักดิ์ เพียรชอบ ผู้เขียน ; ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วรศักดิ์ เพียรชอบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
GV361 ว287 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles