Search again

พบ: 225  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินธนาคารพาณิชย์ไทยของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี / ละออง มังตะการ.
ผู้แต่ง
ละออง มังตะการ.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HG1615 ล194,HG ล194 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558-2559 / บรรณาธิการ เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กานต์ ทัศนภักดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2560.
เลขเรียก
HD30.255 ป113 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลกระทบของระบบคมนาคมทางบกกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของไทย พ.ศ.2475-พ.ศ.2559 / พิมพ์อุมา ธัญธนกุล.
ผู้แต่ง
พิมพ์อุมา ธัญธนกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.
เลขเรียก
HC445.A1 พ719 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พระมหากษัตริย์ - ขุนนาง :นาย -ไพร่ ในโครงสร้างสังคมไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ = The organization of Thai society in the early Bangkok period, 1782 -1873 / อคิน รพีพัฒน์ เขียนและบรรณาธิการ ; สายพิณ ศุพุ...
ผู้แต่ง
อคิน รพีพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2560.
เลขเรียก
HN700.55 อ112 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับจับประเด็น) / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2560.
เลขเรียก
HJ5707.T5 พ371 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมการบริหารองค์การ = Administrative behavior / โดย อรุณ รักธรรม และปีเตอร์ รักธรรม.
ผู้แต่ง
อรุณ รักธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
HD58.7 อ411 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมองค์การ / เจษฎา นกน้อย.
ผู้แต่ง
เจษฎา นกน้อย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
HD58.7 จ755 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ / รุ่งนภา พิตรปรีชา.
ผู้แต่ง
รุ่งนภา พิตรปรีชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
HM1221 ร623 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พัฒนาการของกลุ่มทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย ค.ศ. 1931-2016 (พ.ศ. 2474-2559) / พิภู บุษบก.
ผู้แต่ง
พิภู บุษบก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.
เลขเรียก
HC445.Z7NE63 พ713 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้จากอดีตถึงปัจจุบัน / ศุภการ สิริไพศาล.
ผู้แต่ง
ศุภการ สิริไพศาล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.
เลขเรียก
HC445 ศ676 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ.2446 - ปัจจุบัน / ชัยพงษ์ สำเนียง.
ผู้แต่ง
ชัยพงษ์ สำเนียง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.
เลขเรียก
HC445.Z7 ช393 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2398-2519 / เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์.
ผู้แต่ง
เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.
เลขเรียก
HC445 พ877 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรการการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย.
ผู้แต่ง
จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
เลขเรียก
HT241 จ357 2560,HT243.T5 จ357 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาพกราฟิกที่ช่วยแนะนำให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จ = How business works / ผู้เขียน ดอร์ลิ้ง คินเดอร์สลีย์ ; ผู้แปล วิชิตา สุนทรพิพิธ ; เรียบเรียง ชัชฎาภรณ์ มงคลสมัย ; บรรณาธิการ ดำรงค์ พิณคุณ ; editor...
ผู้แต่ง
คินเดอร์สลีย์, ดอร์ลิ้ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด, 2560.
เลขเรียก
HD62.5 ค439 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาวะผู้นำกับการปกครองท้องถิ่น / นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา.
ผู้แต่ง
นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2560.
เลขเรียก
HD57.7 น617 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles