Search again

พบ: 121  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม / วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์.
ผู้แต่ง
วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
HF5548.325.T5 ว259 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นิยามคำศัพท์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แอคทีฟริ้นท์, 2563.
เลขเรียก
HG151 น644 2563
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนการปรับตัวด้านวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและเมียนมาในจังหวัดนครพนม / สัญญารัตน์ มีสุวรรณ ; บรรณาธิการ ศราวุฒิ วิสาพรม.
ผู้แต่ง
สัญญารัตน์ มีสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก
HD6300 ส558 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บาดแผลของดอกไม้ : ลึกสุดจากใจผู้พิการที่ตกเป็นเหยื่อทางเพศ / อรสม สุทธิสาคร.
ผู้แต่ง
อรสม สุทธิสาคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เรือนพิมพ์แม่ชอบ, 2563.
เลขเรียก
HV6556 อ381 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประสบการณ์สภาเยาวชนกับการพัฒนาท้องถิ่น : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน / ธวัชชัย ป้องศรี ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ศราวุฒิ วิสาพรม.
ผู้แต่ง
ศราวุฒิ วิสาพรม,
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563.
เลขเรียก
HQ792.T5 ป392 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปล่อยใจคิด ไม่ติดกรอบ / กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร.
ผู้แต่ง
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2563.
เลขเรียก
HF1008 ก327 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด / พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
ผู้แต่ง
พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เพิร์ท คอมมิวนิเคชั่นส์, 2563.
เลขเรียก
HF5415.1255 พ168 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : มีชัย วีระไวทยะ ผู้นำการพัฒนาประชากรและชุมชนสากล / พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม, กตัญญู แก้วหานาม.
ผู้แต่ง
พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
HD57.7 พ718 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค / ถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี แสงมหะหมัด.
ผู้แต่ง
ถวิลวดี บุรีกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
HQ1236.5.T5 ถ282 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พื้นที่เสรี / เอกชัย ศรีวิลาศ.
ผู้แต่ง
เอกชัย ศรีวิลาศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
HM271 อ873 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2563 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุเมธ ศิริคุณโชติ ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
สุเมธ ศิริคุณโชติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก
HJ2950.55 ภ491 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มนุษย์เมือง : ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / จารุวรรณ ขำเพชร.
ผู้แต่ง
จารุวรรณ ขำเพชร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563.
เลขเรียก
HT151 จ337 2563
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
มิงกะลาบาเมืองอุบล : ชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากเส้นพรมแดนรัฐชาติ / ผู้เขียน กาญจนา ชินนาค และสมหมาย ชินนาค.
ผู้แต่ง
กาญจนา ชินนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
HD6305.B93 ก425 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มีเงินล้านก่อนลาออก / โดย สุวิทย์ เกื้อหนุน.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ เกื้อหนุน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เซเว่นดี บุ๊ค, 2563.
เลขเรียก
HG179 ส881 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles