Search again

พบ: 316  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ท่องตัวบทจำหลักได้-แม่นฎีกา พยานหลักฐาน / ผู้รวบรวม The Success Group.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [255-].
เลขเรียก
KPT1672 ท264
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นักกฎหมายในอุดมคติ / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.
ผู้แต่ง
ธานินทร์ กรัยวิเชียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2544.
เลขเรียก
K170 ธ515น 2544
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นิติปรัชญา : กรณีส่งเสริมคุณภาพนักกฎหมาย = Legal philosophy to support quality of lawyers/ สุภาวิณี จิตต์สุวรรณ.
ผู้แต่ง
สุภาวิณี จิตต์สุวรรณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์หนังสือและตำราทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
KPT215 ส839น 2552
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นิติปรัชญา : กรณีส่งเสริมคุณภาพนักกฎหมาย = Legal Philosophy/ สุภาวิณี จิตต์สุวรรณ.
ผู้แต่ง
สุภาวิณี จิตต์สุวรรณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์หนังสือและตำราทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
K215 ส839
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทความ รอยด่างในทฤษฎีรัฎฐาธิปไตยของไทย / อดุล วิเชียรเจริญ.
ผู้แต่ง
อดุล วิเชียรเจริญ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพ ฯ] : [ม.ป.พ.] , [ม.ป.ป.]
เลขเรียก
K อ132
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทสรุปการศึกษาวิจัยประจำปี 2557 = Research summary report .
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม, 2548.
เลขเรียก
KPT1572 บ131 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บันทึกท้ายฎีกา เรียงตามมาตรา ป.วิ.พ. / จิตฤดี วีระเวสส์.
ผู้แต่ง
จิตฤดี วีระเวสส์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เต็ก , 2541.
เลขเรียก
KPT1706.7 จ444บ 2541
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ป.ว.พ. ภาค 4 การบังคับคดี ฉบับ Concise ประทีป อ่าววิจิตรกุล.
ผู้แต่ง
ประทีป อ่าววิจิตรกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปณรัชช, [255-].
เลขเรียก
KPT1888 ป278ป
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ป.ว.พ. ว่าด้วย ขาดนัด ฉบับ concise / ประทีป อ่าววิจิตรกุล.
ผู้แต่ง
ประทีป อ่าววิจิตรกุล.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. :ม.ป.พ.,255u].
เลขเรียก
KPT1718 ป278
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ป.ว.อ. ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา ฉบับ Concise (พร้อมตัวอย่างภาคปฏิบัติ) / ประทีป อ่าววิจิตรกุล.
ผู้แต่ง
ประทีป อ่าววิจิตรกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง, [255-?].
เลขเรียก
KPT1822 ป278
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คมกริช วัฒนเสถียร.
ผู้แต่ง
ครมกริช วัฒนเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: บัณฑิตไทย , [ม.ป.ป.]
เลขเรียก
K5018 ค145ป
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / คณะวิชาการ The Justice Group.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : Jurisprudence Group, [2554].
เลขเรียก
KPT1710 ป352ร 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538.
เลขเรียก
KPT1710 ป352ว 2538
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง, บุญทรง พฤกษาพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2535.
เลขเรียก
KPT1710 ป352พ 2535
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles