Search again

พบ: 316  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา / บรรณาธิการ สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
เลขเรียก
KPT4692 ค416 2560
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการระงับข้อพิพาท สำหรับประชาชน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
เลขเรียก
KPT1758 ค695 2552
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการศึกษา วิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2542.
เลขเรียก
KPT1155 ค695 2542
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเข้าถึงความยุติธรรมในคดีที่ดิน/ป่าไม้ / มูลนิธิผสานวัฒนธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก
KPT4610 ค695
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2555-.
เลขเรียก
KPT1160 ค695ก
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือทนายความฟ้องคดีอาญา (ฉบับทนายความฟ้องเอง) / จุติ สวนรักษา.
ผู้แต่ง
จุติ สวนรักษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บพิชการพิมพ์, 2552.
เลขเรียก
KPT1630 จ633ค 2552
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือนักศึกษาว่าด้วยว่าด้วย กฎหมายลักษณะพยาน / คมกริช วัฒนเสถียร.
ผู้แต่ง
คมกริช วัฒนเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิติธรรมพาณิชย์, 2513.
เลขเรียก
KPT1678 ค145
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือนักศึกษาเขียนตอบข้อสอบวิชากฏหมาย ภาคหนึ่ง (ปรับปรุงใหม่) / โดย ยงยศ เอี่ยมทอง.
ผู้แต่ง
ยงยศ เอี่ยมทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หจก.พิมพ์อักษร, 254-
เลขเรียก
K52.T5 ย125
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 / วิรัช เมฆอรุโณทัย.
ผู้แต่ง
วิรัช เมฆอรุโณทัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542.
เลขเรียก
KPT1710 ว237ค 2543
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 2 / วิรัช เมฆอรุโณทัย.
ผู้แต่ง
วิรัช เมฆอรุโณทัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542.
เลขเรียก
KPT1710 ว237ค 2542
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเตรียมสอบตรงนิติศาสตร์/ สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ, พัทธเนติห์ สุขะพิสิษฐ์, มหเศรษฐ์ เลี้ยวรุ่งโรจน์.
ผู้แต่ง
สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2551.
เลขเรียก
KPT ส271 2551
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพฉบับย่อ / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, [254-].
เลขเรียก
K1970 ว694
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จดหมายเหตุศาลยุติธรรม ภาคที่ 1 พ.ศ.2394-พ.ศ.2453/ สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ; เธียร เจริญวัฒนา, รวบรวมและเรียบเรียง.
ผู้แต่ง
สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักฯ 2557.
เลขเรียก
KPT1572 ส691จ 2557
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
จดหมายเหตุศาลยุติธรรม ภาคที่ 2 พ.ศ.2453-พ.ศ.2503/ สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ; เธียร เจริญวัฒนา, รวบรวมและเรียบเรียง.
ผู้แต่ง
สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักฯ 2558.
เลขเรียก
KPT1572 ส691จ 2558
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles