Search again

พบ: 107  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษารูปแบบและข้อผิดพลาดการแปลป้ายภาษาไทยเป็นภาษาจีน / พงศ์ภัค ลิชผล และคณะ.
ผู้แต่ง
พงศ์ภัค ลิชผล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
PL พ137 2560
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์โวหารภาพพจน์และภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมในบทเพลงของโจว เจี๋ยหลุน/ ภูสุดา บุตรบัว.
ผู้แต่ง
ภูสุดา บุตรบัว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
PN ภ711 2558
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) / นพพิชญ์ ประหวั่น ; บรรณาธิการ ดลยา เจริญรัชตพันธุ์.
ผู้แต่ง
นพพิชญ์ ประหวั่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560.
เลขเรียก
PL1119 น177 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : แนวคิดและบทสังเคราะห์ / กาญจนา แก้วเทพ, กำจร หลุยยะพงศ์.
ผู้แต่ง
กาญจนา แก้วเทพ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.
เลขเรียก
P91.3 ก425 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาแม่ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The use mother tongues for teaching English to university students in northeast Thailand / เฉลิมชัย วงศ์รักษ์.
ผู้แต่ง
เฉลิมชัย วงศ์รักษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
PE1065 ฉ417ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คนสำเร็จ เขาพูดกันแบบไหน? / โดย Oh Su Hyang ; แปลโดย วสุชา เขมการโกศล.
ผู้แต่ง
โอ, ซู ฮยัง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2560.
เลขเรียก
PN4129.9 อ924 2560
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คนเก่งพูดต่าง / คิมยังโฮ เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.
ผู้แต่ง
คิมยังโฮ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560.
เลขเรียก
PN4129.T5 ค451 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง / เศรษฐวิทย์.
ผู้แต่ง
เศรษฐวิทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2560.
เลขเรียก
PE1375 ศ866ค 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำ เครื่องมือช่วยการเขียน / รงค์ ประพันธ์พงศ์.
ผู้แต่ง
รงค์ ประพันธ์พงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียก
PL4161 ร113 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ฉบับเตรียมสอบวัดระดับหรือศึกษาด้วยตนเอง / สมาพร สุขสำอางค์, เรืองอิสรา จริยพงศ์ ; บรรณาธิการ ภัคจิรา ยศวิไล.
ผู้แต่ง
สมาพร สุขสำอางค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : I Love CU, 2560.
เลขเรียก
PL681.T5 ส299 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : เพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นด้านกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.
ผู้แต่ง
ดวงเด่น นาคสีหราช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก
PE1116 ด174 2560
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : เพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นด้านกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.
ผู้แต่ง
ดวงเด่น นาคสีหราช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียก
PE1116.L2 ด174ค 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คุ้ยความจริงสามก๊ก / เล่า ชวน หัว เขียน ; ยุพดี กุลเรืองทรัพย์ บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
เล่า ชวน หัว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปันปัญญา, 2560-.
เลขเรียก
PL3097.T5 ล831 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการสอนภาษาพม่าแนวปริชาน / วิรัช นิยมธรรม,อรนุช นิยมธรรม,สุนันทา เทศสุข.
ผู้แต่ง
วิรัช นิยมธรรม.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
เลขเรียก
PL3935 ว689 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ถ้อยคำสำนวนล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.
ผู้แต่ง
สนั่น ธรรมธิ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักส่งเสิรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก
PL4195.N6 ส198 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles