Search again

พบ: 92  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่องแสงโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก = Development of scientific concepts of optics using active learning activities / อุไรรัตน์ พรมหงษ์.
ผู้แต่ง
อุไรรัตน์ พรมหงษ์.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
QC363 อ857 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว = Multivariate analysis / สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
ผู้แต่ง
สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2559.
เลขเรียก
QA278 ส657 2559,QA278 ส261 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสอนแบบ Peer Instruction เพื่อยกระดับแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่องสมดุลสถิต = Using peer instruction to enhance students' concept on static equilibrium / อัจฉรา ไฝมณี.
ผู้แต่ง
อัจฉรา ไฝมณี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
QC30 อ498 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองขั้นพื้นฐาน = Basic design and analysis of experiments / ศุภชัย นาทะพันธ์.
ผู้แต่ง
ศุภชัย นาทะพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
QA279 ศ683 2559
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การ์ตูนแอนิเมชัน 2มิติ เรื่องเด็กมอเมาไม่ขับกลับปลอดภัย/ เดือนเพ็ญ โวหาร,ธนากร เหล่าโครต.
ผู้แต่ง
เดือนเพ็ญ โวหาร.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
QA ด935
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
คนเราตัดสินใจเพื่อสิ่งแวดล้อม--ได้อย่างไร / บรรณาธิการ ปรียาพร พรหมพิทักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559.
เลขเรียก
QH541 ค138 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความหลากหลายทางชีวภาพ = Biodiversity / โยธิน สุริยพงศ์.
ผู้แต่ง
โยธิน สุริยพงศ์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 2559.
เลขเรียก
QH541.15.B56 ย842 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน 1 ทศวรรษทรัพยากรชีวภาพในป่าชายเลน (พ.ศ.2549-2558) / ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559.
เลขเรียก
QH541.5.M27 ค181ห 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือ Mac OS X EI Capitan ฉบับสมบูรณ์ / นวอร แจ่มขำ.
ผู้แต่ง
นวอร แจ่มขำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2559.
เลขเรียก
QA76.774.M33 น312 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ / ธีรวัฒน์ ประกอบผล เขียน ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ธีรวัฒน์ ประกอบผล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชิมพลิฟาย, 2559.
เลขเรียก
QA76.73.C15 ธ647 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 1/2559) / เรียบเรียงโดย เธียรเอก ติยพงศ์พัฒนา.
ผู้แต่ง
เธียรเอก ติยพงศ์พัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559.
เลขเรียก
QH75.A3 ธ989 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่) / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์.
ผู้แต่ง
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2559.
เลขเรียก
QA76.73.C15 อ334 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles