Search again

พบ: 92  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ฟิสิกส์ขั้นสูง = Advanced physics for you / Keith Johnson ... [และคนอื่นๆ] เขียน ; เรวัต ตันตยานนท์, ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ และอรนุช โชคชัยเจริญพร แปล ; ประมวล ศิริผันแก้ว บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
จอห์นสัน, คีท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียก
QC125.2 จ213 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์= Physics for science students / สุทธินาถ หนูทองแก้ว.
ผู้แต่ง
สุทธินาถ หนูทองแก้ว.
สำนักพิมพ์
อุบลราธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
QC21.2 ส773ฟ 2559,QC ส773ฟ 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี / แม้นวาด รชนีกรไกรลาศ.
ผู้แต่ง
แม้นวาด รชนีกรไกรลาศ.
สำนักพิมพ์
สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2559.
เลขเรียก
QC21.2 ม876 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ยีนเห็นแก่ตัว = The Selfish Gene / ริชาร์ด ดอว์กินส์, เขียน ; เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์, แปล.
ผู้แต่ง
ดอว์กินส์, ริชาร์ด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียก
QH437 ด269 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย / ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์.
ผู้แต่ง
ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : การพิมพ์ดอทคอม, 2559.
เลขเรียก
QL536 ด492 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การกำจัดฟีนอลในน้ำด้วยเปอร์ออกซิเดสจากกะหล่ำดอกตรึงบนเยื่อกรองอัลตร้าฟิวเดชั่น = Removal of phenol in water using immobilized peroxidase from cauliflower on ultrafiltration...
ผู้แต่ง
กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
QD341.P5 ก172 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสังเคราะห์พิสูจน์เอกลักษณ์และศึกษาสมบัติทางอิเล็กตรอนด้วยเคมีคำนวณเชิงควอนตัมของอนุพันธ์ 2-ไซยาโน-3-(4,6-ไดเมทอกซิอินโดอิล) อะคริลิค แอซิด = Synthesis, characterization an...
ผู้แต่ง
ทินกร แก้วอินทร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
QC793.5.E462 ท446ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและนิเวศวิทยาของพืชถูกคุกคามสกุลจอกบ่วาย (วงศ์หยาดน้ำค้าง) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Comparative anatomy and ecology of the threatened plant genus Dr...
ผู้แต่ง
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
QK917 ช317 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตลิปิดจากจุลินทรีย์โดยยีสต์สะสมไขมันในอาหารที่เตรียมจากสารสกัดจากชานอ้อยเพื่อนำไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซล = Production of microbial lipid by oleaginous yeast on sugarcane b...
ผู้แต่ง
จันทรพร ทองเอกแก้ว.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
QP751 จ249ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนากลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยใช้ไฟโบรอินจากไหมไทย= Development of glucose biosensor based on Thai silk fibroin/ มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสนอ ชัยรัมย์, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์.
ผู้แต่ง
มะลิวรรณ อมตธงไชย.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
QP601 ม271ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับโมเลกุลเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติระดับโมเลกุลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Development of inquiry chemistr...
ผู้แต่ง
ศักดิ์ศรี สุภาษร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
QD43 ศ327 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ ซิมเพิลพัวส์ซองมอดูลที่มีขนาดจำกัด = Finite-dimensional simple poisson modules / นงคราญ สระโสม, กนกพร ช่างทอง.
ผู้แต่ง
นงคราญ สระโสม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
QA150 น133 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อัตราส่วนโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารของปลากดคัง Hemibagrus wyckioides และผลต่อคุณภาพเนื้อ = Protein: Energy ratio of feed for the bragrid cat fish (Hemibagrus wyckioides...
ผู้แต่ง
กาญจนา พยุหะ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
QL618.5 ก425อ 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : การศึกษาความถี่ของยีน KIR2DS3 ในประชากรชาวไทย = The study of frequency of KIR2DS3 in Thai population / สมหวัง จรรยาขันติกุล.
ผู้แต่ง
สมหวัง จรรยาขันติกุล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
QR185.8.K54 ส289ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์การผลิตเอนไซม์ฟอกสีเมลานินโดยเชื้อราและการนำไปประยุกต์ใช้ในการฟอกย้อมสีผม (ส่วนที่ 1) = Production of melanin-bleaching enzyme by microorganism and its application in human hair melan...
ผู้แต่ง
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
QP601 ป445ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles