Search again

พบ: 87  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
เอกสารคำสอนวิชา : เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า 1102 332 = Electrochemical method of analysis / มะลิวรรณ อมตธงไชย.
ผู้แต่ง
มะลิวรรณ อมตธงไชย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
QD75.2 ม271 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน : รายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ รหัสวิชา 1901 203 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 / ลติพร อุดมสุข.
ผู้แต่ง
ลติพร อุดมสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
QR46 ล118 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน : รายวิชาเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล รหัสวิชา 1905 718 สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 / รสริน การเพียร.
ผู้แต่ง
รสริน การเพียร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
QH585.5.F56 ร175 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก = Musculoskeletal system รหัสวิชา 1901 209 / นงนุช กัณหารัตน์.
ผู้แต่ง
นงนุช กัณหารัตน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
QP301 น139 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา : ระบบต่อมไร้ท่อ = Endocrine system รหัสวิชา 1901 207 หัวข้อ 1.บรรยาย โครงสร้างระดับจุลกายวิภาคของระบบต่อมไร้ท่อ 2.ปฏิบัติการ โครงสร้างระดับจุลกายวิภาคของระบบต่อมไร้ท่อ / นงน...
ผู้แต่ง
นงนุช กัณหารัตน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
QM576 น139 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา : ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ = Digestive system and nutrition รหัสวิชา 1901 302 หัวข้อ 1.บรรยาย มหกายวิภาคศาสตร์ของระบบย่อยอาหารส่วนต้น 2.ปฏิบัติการ มหกายวิภาคศาสตร์ของระบบย่อย...
ผู้แต่ง
นงนุช กันหารัตน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
QP145 น139 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา : ระบบสืบพันธุ์ = Reproductive system รหัสวิชา 1901 304 หัวข้อ 1.บรรยาย มหกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์ เพศชาย 2.ปฏิบัติการ มหกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์ เพศชาย 3.บรรยาย จุลกายวิภาคข...
ผู้แต่ง
นงนุช กัณหารัตน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
QP251 น139 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอนและแผนการสอน รายวิชา 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical botany) รายวิชา 1503 513 สมุนไพรในระบบสาธารณสุข (Herbal medicines in health care system)/ กุสุมา จิตแสง.
ผู้แต่ง
กุสุมา จิตแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
QK99.A1 ก732ภ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ / อลิสา วังใน.
ผู้แต่ง
อลิสา วังใน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
QP601 อ429 2560,QU135 อ429อ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
แมลงวัน :พาหะเชิงกลและการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค = Fly as mechanical tranmitter and pathogen detection / ธาริณี ไชยวงศ์.
ผู้แต่ง
ธารินี ไชยวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เฮง เฮง เฮง พรินท์ติ้ง, 2560.
เลขเรียก
QL531 ธ526 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
ไทเทเนียมไดออกไซด์ โฟโตแคตะลิสต์ / เล็ก สีคง.
ผู้แต่ง
เล็ก สีคง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
เลขเรียก
QD181.T6 ล753 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ไวรัสวิทยา = Virology / วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์.
ผู้แต่ง
วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียก
QR360 ว734 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles