Search again

พบ: 80  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
บ้านนี้มีลูก กว่าฟ้าจะก้าวเดิน / องอาจ คล้ามไพบูลย์.
ผู้แต่ง
องอาจ คล้ามไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560.
เลขเรียก
RG551 อ117 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปรับชีวิตพิชิตข้อเสื่อม / พรฑิตา ชัยอำนวย และสุมาภา ชัยอำนวย.
ผู้แต่ง
พรฑิตา ชัยอำนวย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2560.
เลขเรียก
RC931.O67 พ235 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปวดฟัน ป้องกันได้ / อมรสิทธิ์ เมืองคุ้ม.
ผู้แต่ง
อมรสิทธิ์ เมืองคุ้ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอมี่ เอ็นเตอร์ไฟรส์, 2560.
เลขเรียก
RK60.7 อ291 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยทำนายความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน = Factors predicting stress in family members with chronic disease patient at community / สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, ภูษณิศา มีนาเขตร, กิ่งกาญ...
ผู้แต่ง
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RA790.A3 ส731 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภัยเงียบคนวัยทำงาน นิ้วล็อก กับโรคของกระดูกและเอ็น / กนกอร บุญพิทักษ์.
ผู้แต่ง
กนกอร บุญพิทักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Feel good, 2560.
เลขเรียก
RC73.6 ก124 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล = Leadership and nursing administration / อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก
RT89 ภ476 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มะเร็งวิทยา = Cancer science / บรรณาธิการ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์
สงขลา : หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
เลขเรียก
RC280 ม269 2560,RC261 ม269 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร = Research methods in public health : case studies on relationship among variables / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, พิศมัย เสรีขจรกิจเจ...
ผู้แต่ง
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : จามจุรีโปรดักส์, 2560.
เลขเรียก
RA440.85 บ471 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข = Research methodology in public health / ถาวร มาต้น.
ผู้แต่ง
ถาวร มาต้น.
สำนักพิมพ์
สุโขทัย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียก
RA440.85 ถ332 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รักษาโรคด้วยกัญชงและกัญชา / สมยศ กิตติมั่นคง.
ผู้แต่ง
สมยศ กิตติมั่นคง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โกกรีน โซเชียล เวนเจอร์, 2560.
เลขเรียก
RM666.C266 ส274 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของสารฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae = A study on antiproliferation and ...
ผู้แต่ง
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
RC271.H47 น138ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์การจำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงไธโอฟีน = Molecular modeling, design, sy...
ผู้แต่ง
นิภาวรรณ พองพรหม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
RS190.B55 น627ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Environmental health assessment guidance for Ubon Ratchathani university dormitories / สิทธิชัย ใจขาน, ส...
ผู้แต่ง
สิทธิชัย ใจขาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RA566.26 ส722 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน = Carbohydrate counting for health and diabetes control / บรรณาธิการ, สุภาวดี ลิขิตมาศกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, [2560].
เลขเรียก
RC660 ร742 2560
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รู้ทาง--เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก = Unseal pediatric rehabilitation / บรรณาธิการ ศรีนวล ชวศิริ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียก
RJ138 ร715 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles