Search again

พบ: 44  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลเสริมข้าวไรซ์เบอรี่กึ่งสำเร็จรูป = Development of instant Ubon noodle with riceberry rice / โดย จิตรา สิงห์ทอง, ชุติมา ทองแก้ว.
ผู้แต่ง
จิตรา สิงห์ทอง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2562.
เลขเรียก
TP435.R3 จ456 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากดินขาวธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อมในการดูดซับสีย้อมอุตสาหกรรมบนวัสดุจีโอพอลิเมอร์ = Synthesis of natural clay based geopolymer and i...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
TP811 ก523 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลผสมข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ = Instant Ubon noodle with khao-mao as functional food / จิตรา สิงห์ทอง, ชุติมา ทองแก้ว.
ผู้แต่ง
จิตรา สิงห์ทอง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2562.
เลขเรียก
TP435.R3 จ456ผ 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อโครงการ การใช้ประโยชน์ซีโอไลต์สังเคราะห์จากดินตะกอนเพื่อการบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย = Utilization of synthetic zeolite from sludge for heavy metals contaminant w...
ผู้แต่ง
มาลี ประจวบสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
TD745 ร451 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และขยายพื้นที่เพาะปลูกหม่อนกรณีศึกษา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (สุรินทร์) = (Information sy...
ผู้แต่ง
อรุณี มะฎารัก.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2562.
เลขเรียก
T58.62 อ418 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดแก๊ส S-10 ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณร่วมกับการทดลอง = Study on combustion behavior of gas-saving burner S-10 using computatio...
ผู้แต่ง
อนิรุตต์ มัทธุจักร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
TH7454 อ178ร 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซต์ด้วย Google analytics / ศุภณัฐ สุขโข ; บรรณาธิการ ชนะ เทศทอง.
ผู้แต่ง
ศุภณัฐ สุขโข.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2562.
เลขเรียก
TK5105.885.G66 ศ686 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
Computer File Loading...

image
ออกแบบงาน 3 มิติ ด้านวิศวกรรมและงานช่าง SolidWorks 2018 ฉบับสมบูรณ์ / [กองบรรณาธิการ ปิยะ นาคสงค์...และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2562.
เลขเรียก
T385 อ443 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
อาณาจักรผักพื้นถิ่น : จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการกิน / เรียบเรียง โสภา ศรีสำราญ ; เนื้อหาและเรื่องราว สุพจน์ หลี่จา, สุเมธ ปานจำลอง, สมทรง ม่วงพารา, กำราบ พานทอง ; บรรณาธิการ วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด.
ผู้แต่ง
โสภา ศรีสำราญ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล, 2562.
เลขเรียก
TX801 ส984 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
อาหารครอบครัว / ศรีสมร คงพันธุ์.
ผู้แต่ง
ศรีสมร คงพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส.ส.ส.ส., 2562.
เลขเรียก
TX724.5.T5 ศ265 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เชื้อเพลิงเอทานอล = Ethanol fuel / สินินาฏ จงคง.
ผู้แต่ง
สินินาฏ จงคง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562.
เลขเรียก
TP339 ส727 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เทคโนโลยีการกรองน้ำมันไฮดรอลิก-เทอร์ไบน์ / สุรพล ราษฎร์นุ้ย, กฤษดา อัครพัทธยากุล, ประสิทธิ์ ทัพสุนทร.
ผู้แต่ง
สุรพล ราษฎร์นุ้ย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
TC160 ส852 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน วิชา 1902 315 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (Solid waste and excerta management) เพื่อประกอบการพิจารณาขอกำหนดตำแหน้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / โดย สง่า ทับทิมหิน.
ผู้แต่ง
สง่า ทับทิมหิน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
TD791 ส152 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล = Taproot thai textiles / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2562.
เลขเรียก
TT507 ค962 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles