Search again

พบ: 22  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ PRECIS และ ECHAM4 = Future climate projection for Thailand and Mainland Southeast Asia using PRECIS...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
QC990.T5 ก443
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำอนูเบียสใบกว้างโดยการฉายรังสีแกมม่า = Induced mutation in aquatic plant anubias barteri var.barteri broad leaf by gamma irradiation / สุจิตรา เพชรคง ... [และคนอื่น ...
สำนักพิมพ์
[ปทุมธานี] : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551.
เลขเรียก
QK495.A685 ก446
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

image
รวมผลงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 17 : การวิจัยพันธุศาสตร์เพื่อแปลผล สู่การประยุกต์ ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ / จัดโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาส...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ การวิจัยพันธุศาสตร์เพื่อแปลผลสู่การประยุกต์
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียก
QH430 ก482ก 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจำลองเพื่อออกแบบการสร้างขดลวดโซลินอยด์สำหรับระบบ MRI / จิตกร ผลโยญ.
ผู้แต่ง
จิตกร ผลโยญ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2554.
เลขเรียก
QC760 จ434
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = The isolation of Cryptococcus neoformans from avian dropping in Ubon Ratchathani Universit...
ผู้แต่ง
ธันยาการย์ ศรีวรมาศ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข], 2553.
เลขเรียก
QK625.C76 ธ471
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตสารเซนโนไซด์เอจากแคลลัสของต้นคูณ = Sennoside a production from callus of cassia fistula L. / ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล.
ผู้แต่ง
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.ท., 2554].
เลขเรียก
QK495.C37 ท228
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาวัสดุเซรามิก PMN-PZT ที่เจือด้วย MnO2 สำหรับการประยุกต์เป็นหม้อแปลงเพียโซ อิเล็กทริก = Development of PMN-PZT ceramics doped with MnO2 for piezoelectric transformer ap...
ผู้แต่ง
รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.ท.], 2554.
เลขเรียก
QC595.5 ร623
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวินิจฉัยการสร้างเอนไซม์เบต้าแลคตาเมส ชนิดฤทธิ์ขยายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่พบในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ = Diagnostics of extended spectrum beta-lactamase prod...
ผู้แต่ง
ภาวนา พนมเขต.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, 2555.
เลขเรียก
QR82.P78 ภ473
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและระดับความพึงพอใจของการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็คโทรนิคส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Stu...
ผู้แต่ง
ตะวันฉาย โพธิ์หอม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
QA76 ต258
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน = Study on antimelanogenic and free radical seavenging constituents of Artabotrys hexapetalus / โดย ...
ผู้แต่ง
นุตติยา วีระวัธนชัย.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท : ม.ป.พ], 2554.
เลขเรียก
QK495.A6 น732
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์เมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยี = Investigation and searching of genes underlying economically important traits of...
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท : ม.ป.พ], 2553.
เลขเรียก
QK495.G74 ส866 2553,Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเตรียมและศึกษาสมบัติแผ่นเส้นใยโครงร่างขนาดนาโนจากสารละลายไหมด้วยวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่งเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีววิทยาทางการแพทย์ = Preparation and properties of non-woven mats...
ผู้แต่ง
สายันต์ แสงสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
QD381.9.E38 ส665
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Associatiob between knowledge...
ผู้แต่ง
พลากร สืบสำราญ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
QR201.I6 พ455
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles