Search again

พบ: 17  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยการทบทวนและวิเคราะห์ นโยบายและผลงานวิจัยด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก เพื่อใช้เป็นกรอบประเมินศักยภาพ ของอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ปีกในประเทศ สำหรับการตั้งรับกับข้อกำหนดทางการค้า ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิ...
ผู้แต่ง
วีรวัฒน์ ฉายา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
เลขเรียก
SF481.75.T35 ว836
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกชนิด H5N1 = Monoclonal antibody production for avian influenza H5N1 diagnosis / โดย รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช, วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ และว...
ผู้แต่ง
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียก
SF995.6.I6 ร636
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอดเชิงบูรณาการของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น = Integrated resolving problems of postpartum dairy cows infertility in member of Khon Kaen Dairy Co-operativ...
ผู้แต่ง
ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชา, 2552.
เลขเรียก
SF201 ช861
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E.coli, salmonella spp.และปริมาณ สังกะสี ทองแดง แคดเมียม และตะกั่ว ในอาหารสัตว์ น้ำเสียและน้ำใช้จากฟาร์มสุกร= Study of contamination of E. coli, s...
ผู้แต่ง
พิษณุ ตุลยกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
SF396.5 พ764
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว(Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1 / บุญส่ง เอกพงษ์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
บุญส่ง เอกพงษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
SB608.T75 บ582
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีมอมบาซาเพื่อการส่งออก = Development of mombaza guinea grass seed production for export / โดย ฉายแสง ไผ่แก้วและคณะ.
ผู้แต่ง
ฉายแสง ไผ่แก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2552.
เลขเรียก
SB201.G8 ฉ281
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านทางจมูก = Study of immunostimulating activity of subunit vaccine E2 of classical swin...
ผู้แต่ง
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2556.
เลขเรียก
SF918.V32 ช616 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะของโคพื้นเมืองพันธุ์แท้และลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง เมื่อได้รับอาหารรูปแบบต่าง ๆ = Comparison of nutrient dugestibility of Thai native ...
ผู้แต่ง
เรืองยศ พิลาจันทร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
SF203 ร859
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สภาวะการด้านมูลค่าและปัญหาโรคปรสิตภายนอกในปลาสวยงามส่งออกในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี = The situation of valuation and problems of external in parasitic infestation...
ผู้แต่ง
จักรพงศ์ นีละมนต์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.ท.], 2553.
เลขเรียก
SF458.5 จ222
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศด้วยกล้าเชื้อเอนโดฟัยติคคแอคติโนมัยสีท = Biocontrol of fusarium wilt pathogen from tomota by endophytic actinomycete inoculum / ...
ผู้แต่ง
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.ท., 2554].
เลขเรียก
SB608.T75 ป445
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว (Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน...
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
SH167.S69 ธ243ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประเด็นการศึกษาศักยภาพการผลิต การเพิ่มผลผลิตพืชในเขตลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร = Huai Kao Sarn watershed development for p...
ผู้แต่ง
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี],2552.
เลขเรียก
S494.5.P75 บ468 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการศึกษาปริมาณไคตินและไคโตซานจากเห็ดกินได้ชนิดต่างๆ = Determination of chitin and chitosan from edible mushrooms / จันทรพร ทองเอกแก้ว.
ผู้แต่ง
จันทรพร ทองเอกแก้ว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
SB353.3.T5 จ269
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางปรับปรุงดินตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวตอนล่างเพื่อเป็นชั้นกันซึมสำหรับสระเก็บน้ำ / โดย ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์.
ผู้แต่ง
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555].
เลขเรียก
S591.55.T5 ฉ233
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของนมพาสเจอไรส์สำหรับผู้สูงอายุ = (Production and Nutritional Value Enhancement of Pasteurized Milk for the Elders) / ศิวัฒ ไทยอุดม.
ผู้แต่ง
ศิวัฒ ไทยอุดม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, [2554?].
เลขเรียก
SF259 ศ549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles