Search again

พบ: 195  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของฮีโมโกลบินเอช = Determinant factor of disease severity in Hb H disease / คณะผู้วิจัย รสริน การเพียร, สุมลมาลย์ คล้ำชื่น, ชัยวุฒิ พิศพงษ์.
ผู้แต่ง
รสริน การเพียร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
RC641.7.H35 ร175 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ผลของยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซนและไดโคลฟีแนคต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี = Effect of ibuprofen, naproxen and diclofenac on proliferation of cholangiocarcinoma ...
ผู้แต่ง
รัตนา เล็กสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
RC280.B48 ร375 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Environmental health assessment guidance for Ubon Ratchathani university dormitories / สิทธิชัย ใจขาน, ส...
ผู้แต่ง
สิทธิชัย ใจขาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RA566.26 ส722 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาตำรับและการประเมินประสิทธิภาพฤทธิ์ต้านมะเร็งในสัตว์ทดลองของยาแพคลิแท๊กเซิลในรูปแบบลิปิดอิมัลชัน / โดย อรนุช ธนเขตไพศาล, วริษฎา ศิลาอ่อน.
ผู้แต่ง
อรนุช ธนเขตไพศาล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551?].
เลขเรียก
RC271.T38 อ329
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของการพยาบาล.
ผู้แต่ง
ชมชื่น สมประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 2542.
เลขเรียก
RT ช162
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รู้ทันลูกน้อยสมาธิสั้น / นิรินธน์ ศินธานนท์.
ผู้แต่ง
นิรินธน์ ศินธานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียก
RJ506.H9 น656 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฤทธิ์ลดกรดยูริกและปกป้องไตของสมุนไพร = Hypouricemia and nephroprotective effects of medicinal plants/ อ้อมใจ แต่เจริญวิริยะกุล.
ผู้แต่ง
อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล.
สำนักพิมพ์
2557.
เลขเรียก
RM666.H33 อ451 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วัณโรคปอดในศตวรรษที่ 21 = Pulmonary Tuberculosis in the 21 th Century / บรรณาธิการ กรีฑา ธรรมคำภีร์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562.
เลขเรียก
RC311 ก173 2562
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
วีดีทัศน์รายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 รหัสวิชา 181 215 เรื่อง การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
RC440 ส743 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
วีดีทัศน์รายวิชาเภสัชเคมี 2 รหัส 1503 324 เรื่อง Cardiac Glycosides / สุรชัย จูมพระบุตร.
ผู้แต่ง
สุรชัย จูมพระบุตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
RM349 ส847ภ 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม = State of the Art in International Medicine 2016 / บรรณาธิการ พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ กรีฑา ธรรมคำภีร์ และ คณิตพงษ์ ปราบพาล.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559.
เลขเรียก
RT65 ศ371 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สมัชชาสุขภาพ : เครื่องมือใหม่ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม = Health assembly : new mechanism forparticipatory healthy public policy development / กองบรรณาธิการ : จารึก ไชยรักษ์...[แล...
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก
RA541.T5 ส291 2552
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สืบสาน...ภูมิปัญญาไทย พัฒนา ผู้สูงวัย สุขภาพจิตดี / บรรณาธิการ นันทนา ศรีพินิจ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สวัสดิการกรมสุขภาพจิต, 2551.
เลขเรียก
RA790.5 ส736
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายบัญชา สิงหัษฐิต ต.ม. : วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2536 ณ เมรุวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536.
เลขเรียก
RA777.6 อ231 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
อยู่ง่าย ๆ ให้อายุยืน โดยคุณหมอ 100 ปี / ชิเงะอะกิ ฮิโนะฮะระ เขียน ; ฉวีวงศ์ อัศวเสนา แปล.
ผู้แต่ง
ฮิโนะฮะระ, ชิเงะอะกิ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2556.
เลขเรียก
R626.H46 ฮ461 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles