Search again

พบ: 195  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน 1. รายวิชา 1503 100 ยาในชีวิตประจำวัน, 2. รายวิชา1503 201 เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์, 3. รายวิชา 1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์, 4. รายวิชา 1503 326 เภสัชเคมีวิ...
ผู้แต่ง
วรนันท์ รังสิมาวงศ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2563.
เลขเรียก
RS403 ว214 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน : รายวิชา 1506 424 เภสัชบำบัด 2 : รายวิชา 1506 515 เภสัชบำบัด 4 / จัดทำโดย ทวนธน บุญลือ.
ผู้แต่ง
ทวนธน บุญลือ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
RM300 ท169 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1502 220 : ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Biochemistry and molecular biology I), 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Biochemistry and melecular biology II), 1502 808 เทค...
ผู้แต่ง
ธนวดี ปรีเปรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RM301.4 ธ153 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1506 424 เภสัชบำบัด 2 / อุไรวรรณ อกนิตย์.
ผู้แต่ง
อุไรวรรณ อกนิตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RM300 อ858 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แมลงทางการแพทย์ : ชีววิทยาและนวัตกรรมในการป้องกันกำจัดแมลง / บรรณาธิการ อภิวัฏ ธวัชสิน, อุษาวดี ถาวระ .
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2559.
เลขเรียก
RA639.5 ม885 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แสงแดด โอสถมหัศจรรย์ : แสงแห่งชีวิตที่เป็นยารักษาโรค.
ผู้แต่ง
นิดดา หงษ์วิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2558.
เลขเรียก
RA776 น566 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แอโรบิกดานซ์ / สุขพัชรา ซิ้มเจริญ
ผู้แต่ง
สุขพัชรา ซิ้มเจริญ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประสานมิตร , 2546
เลขเรียก
RA781 ส739
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แอโรบิกแดนซ์ = Aerobic dance / โดย บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ , 2550.
เลขเรียก
RA781.15 อ957 2550
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โครงการผลิตสื่อ DVD เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล/ ผลิตโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาาบาล(องค์การมหาชน).
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาาบาล(องค์การมหาชน), 2555.
เลขเรียก
RA971 ค961
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image

image
โพรไบโอติก : จุลินทรีย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ = Probiotics alternative microorganisms for health / ผู้เขียนไชยวัฒน์ ไชยสุต.
ผู้แต่ง
ไชยวัฒน์ ไชยสุต.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2556.
เลขเรียก
RM666.P835 ช912 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โยคะ : น้ำพุแห่งดรุณภาพ (Yoga : the fountain of youth). / ละเอียด ศิลาน้อย
ผู้แต่ง
ละเอียด ศิลาน้อย,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า 2000, 2543.
เลขเรียก
RA781.7 ล216
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โยคะลีลา ฤษีดัดตนเพื่อสุขภาพ / อรชุมา ฟองวัฒนากุล
ผู้แต่ง
อรชุมา ฟองวัฒนากุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.
เลขเรียก
RA781.7 อ329ย
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไม้ยาที่ผาแต้ม / ธนุชา บุญจรัส.
ผู้แต่ง
ธนุชา บุญจรัส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก
RM666.H33 ธ271
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไม้ยาเมืองอุบล / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2552].
เลขเรียก
RM666.H33 ม969
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles