Search again

พบ: 195  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
The 1st internatinal conference on natural medicine : From local wisdom to international research August 5-6, 2017 The Sukosol hotel, Bankok, Thailand.
ผู้แต่ง
International conference on natural medicine
สำนักพิมพ์
Ubon ratchathani : Office of research, Academic service ans art&culture preservation, UbonRatchathani University, 2017.
เลขเรียก
RZ440 I61 2017
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
The Effectivenes of Communicative Language Teaching Methodology for Low Proficiency Learners in an EFL Setting.
ผู้แต่ง
Somkiet poopatwiboon..
สำนักพิมพ์
1993.
เลขเรียก
R428 s693
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
The spas of Thailand / Naphalai Areesorn., edited.
สำนักพิมพ์
BKK : blue mango pub.Co.,th, 2004.
เลขเรียก
RM666.A68 .S737
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Traditional Thai massage / Sombat Tapanya.
ผู้แต่ง
Sombat Tapanya
สำนักพิมพ์
Bangkok : Duang Kamol, 1990.
เลขเรียก
RA780.5 S693
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
XBX สูตรสำเร็จเพื่อร่างกายที่สมส่วนสำหรับผู้หญิง/ ธัญญลักษณ์, แปลและเรียบเรียง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ขนิษฐา ม.ป.ป.
เลขเรียก
RA776 อ871
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Yoga / Kristie Dahlia Home ; photography by John Robbins.
ผู้แต่ง
Home, Kristie Dahlia.
สำนักพิมพ์
New York : Atria Books, c2002.
เลขเรียก
RA781.7 H765
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษา : การพัฒนารูปแบบการจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตในกรณีที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนกลับสู่ชุมชน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี = A case study of Prasrimahabhodi Hospital, Ubonratchathani : to ...
ผู้แต่ง
สมสนุก พระอามาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, [2546?].
เลขเรียก
RC439.3 ส286
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี / โชคชัย ไชยพันโท.
ผู้แต่ง
โชคชัย ไชยพันโท.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
RA781 ช813
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการตัดสินใจดำเนินการตั้งครรภ์ของหญิงที่มีการติดเชื้อเอชไอวี = The process of decision to continue pregnancy in HIV-Infected women / กิ่งกาญจน์ คงสาคร.
ผู้แต่ง
กิ่งกาญจน์ คงสาคร.
สำนักพิมพ์
2538.
เลขเรียก
RG ก631
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการตัดสินใจตรวจหาเชื้อเอสไอวีในกลุ่มชายหญิง: กรณีศึกษาอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา.
ผู้แต่ง
ราศรี อาษาจิตร.
เลขเรียก
RA ร455
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการสร้างความรู้ชายขอบในวิกฤตการณ์สุขภาพ : กรณีศึกษาสำนักทรงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / ธวัช มณีผ่อง.
ผู้แต่ง
ธวัช มณีผ่อง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียก
RM ธ392
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / สุจิรภรณ์ เศลารักษ์.
ผู้แต่ง
สุจิรภรน์ เศลารักษ์.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
RA541.T5 ส755ก,RA ส755ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ พ.ศ.2549 : การตรวจสอบคุณภาพวัคซีนเบื้องต้น / คณะผู้จัดทำ วิชชุดา จริยะพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2554.
เลขเรียก
RM281 ก446ร 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดท่าในการให้นมและการให้ลูกอมหัวนม / โดยกรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์.
ผู้แต่ง
กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มปป.
เลขเรียก
RJ216 ก173ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
การประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ พย.สสส. ครั้งที่ 2 "บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาล สู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ" วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ / แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบา...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555.
เลขเรียก
RA427.8 ผ931 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles