Search again

พบ: 195  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : หลักการและเครื่องมือ / ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร.
ผู้แต่ง
ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
RA566.27 ช358 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการนิเทศงานสุขภาพจิตจังหวัด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ = Evaluation of provincial mental health job supervision of Prasrimahabhodi hospital / สมสนุก พระอามาตย์, จิรังกูร ณัฐรังสี, ลัดดาวัลย์ ...
ผู้แต่ง
สมสนุก พระอามาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
RA790.7.T5 ส286
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การป้อนนมทารกด้วยวิธีต่าง ๆ / โดยพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม.
ผู้แต่ง
พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มปป.
เลขเรียก
RJ216 พ266ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคเบาหวาน = Nursing care of Children and adolescents with diabetes / สกลสุภา อภิชัจบุญโชค, ธิดารัตน์ ทองหนุน.
ผู้แต่ง
สกลสุภา อภิชัจบุญโชค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ กระทรวงสาธารณสุข, 2562.
เลขเรียก
RJ420.D5 ส122 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก
RT71 ก499 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการเป่าของหมู่บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง อำเภศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อาทิติยา ไชยวาน.
ผู้แต่ง
อาทิติยา ไชยวาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2555.
เลขเรียก
RM อ526 2555
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี / ปิยพัฒน์ วิทยาขาว.
ผู้แต่ง
ปิยพัฒน์ วิทยาขาว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
RC147.H44 ป619
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรด้วยวิธีทีแอลซี / [คณะผู้นิพนธ์ นลินภัสร์ ศักดิ์ติยสุนทร ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554.
เลขเรียก
RM666.H33 ก514 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี = Cost analysis of Tambon health promoting hospitals in Ubon Ratchathani province/ รัฐศาสตร์ เครือคุณ.
ผู้แต่ง
รัฐศาสตร์ เครือคุณ.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
RA971.3 ร361 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่ปรากฎในพระคัมภีร์ประถมจินดา ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1/ สิริภา ค้ำคูณ.
ผู้แต่ง
สิริภา ค้ำคูณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียก
R611 ส731 2558
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี / อภิชาติ ธรรมแสง.
ผู้แต่ง
อภิชาติ ธรรมแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานทะเบียนประวัติ โครงการจัดตั้งกองเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
RES-LG395 อ252
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,2538.
ผู้แต่ง
กมลภัค สำราญจิตร์.
สำนักพิมพ์
2538.
เลขเรียก
RC ก136
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / ณัฐนันท์ ภิรมย์รักษ์.
ผู้แต่ง
ณัฐนันท์ ภิรมย์รักษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
RC662 ณ331
สาขาห้องสมุด
รัฐศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles