Search again

พบ: 269  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกชนิด H5N1 = Monoclonal antibody production for avian influenza H5N1 diagnosis / โดย รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช, วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ และว...
ผู้แต่ง
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียก
SF995.6.I6 ร636
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของ Ceftiofur ที่สามารถยับยั้ง Streptococcus suisที่แยกได้จากฟาร์มสุกรในประเทศไทย = Study of MICs ofcertiofur against Streptococcus suis isolated from ThaiSwi...
ผู้แต่ง
อังคณา ตันติธุวานนท์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะ, [2551].
เลขเรียก
SF918.A5 อ488
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยเพื่อควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร = Enhancement of diagnosticefficacy for controlling foot and mouth disease in pig / โดย พงศ์ราม รามสูต.
ผู้แต่ง
พงศ์ราม รามสูต.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียก
SF977.F6 พ134
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอดเชิงบูรณาการของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น = Integrated resolving problems of postpartum dairy cows infertility in member of Khon Kaen Dairy Co-operativ...
ผู้แต่ง
ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชา, 2552.
เลขเรียก
SF201 ช861
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการใช้แบคทีเรียกรดแลคติกที่มีในน้ำมันพืชหมักเป็นสารเสริมในหญ้าหมักเขตร้อน = Application of fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria (FJLB) as a silage additive in tropical area ...
ผู้แต่ง
เสมอใจ บุรีนอก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2551.
เลขเรียก
SF99.C37 ส919
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการใช้แบคทีเรียกรดแลคติกที่มีในน้ำมันพืชหมักเป็นสารเสริมในหญ้าหมักเขตร้อน =Application of fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria (FJLB) as a silage additive in tropical area /...
ผู้แต่ง
เสมอใจ บุรีนอก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2551.
เลขเรียก
SF99.C37 ส919
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E.coli, salmonella spp.และปริมาณ สังกะสี ทองแดง แคดเมียม และตะกั่ว ในอาหารสัตว์ น้ำเสียและน้ำใช้จากฟาร์มสุกร= Study of contamination of E. coli, s...
ผู้แต่ง
พิษณุ ตุลยกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
SF396.5 พ764
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว(Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1 / บุญส่ง เอกพงษ์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
บุญส่ง เอกพงษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
SB608.T75 บ582
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้และปฏิกิริยาการตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทานต่อเชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย = Genome scan for...
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2555.
เลขเรียก
SB191.R5 ส866ก 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีมอมบาซาเพื่อการส่งออก = Development of mombaza guinea grass seed production for export / โดย ฉายแสง ไผ่แก้วและคณะ.
ผู้แต่ง
ฉายแสง ไผ่แก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2552.
เลขเรียก
SB201.G8 ฉ281
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การย้อมสีครั่งของชาวลาวครั่งในประเทศไทย: วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความเชื่อ = Lac dye of the Lao Khrang, Thailand: natural science and belief / สิทธิชัย สมานชาติ.
ผู้แต่ง
สิทธิชัย สมานชาติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
SF561 ส722 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของ Subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งผ่านทางจมูก = Study of immunostimulating activity of subunit vaccine E2 of classical swin...
ผู้แต่ง
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2556.
เลขเรียก
SF918.V32 ช616 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาองค์ประกอบของยีน Gonadotropin releasing hormone (GnrH) ในรูปแบบ cDNA และการแสดงออกในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)ในรอบปี = Gonadotropin releasing hormone (GnRH) ge...
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
SH167.C35 ธ243,Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะของโคพื้นเมืองพันธุ์แท้และลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง เมื่อได้รับอาหารรูปแบบต่าง ๆ = Comparison of nutrient dugestibility of Thai native ...
ผู้แต่ง
เรืองยศ พิลาจันทร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
SF203 ร859
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประชาธิปไตยที่กินได้: ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชุมชนดงภูโหล่นของหมู่บ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี = Edible democra...
ผู้แต่ง
ฐิตารัตน์ ศรีวัฒนพงศ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
SD657.T5 ฐ329
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles