Search again

พบ: 269  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559.
เลขเรียก
S585.93.T5 ร451 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดสุราษฎร์ธานี / สุทธิจิตต์ เชิงทอง.
ผู้แต่ง
สุทธิจิตต์ เชิงทอง.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, 2547.
เลขเรียก
SB320.43.T5 ส773
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
ศูนย์ข้อมูลอนุภาคลุ่มน้ำโขง
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธีการเพื่อผลิตปลาฟลาวเวอร์ฮอร์นเพศผู้โดยการแปลงเพศด้วยวิธีการแช่และการให้กินนอเพลียสไรน้ำเค็มที่แช่ในฮอร์โมนเพศผู้ = Development of techniques for male production of flower...
ผู้แต่ง
ภวพล คงชุม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2552.
เลขเรียก
SH167.F57 ภ211
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยเรื่องการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการผลิตไก่เพื่อการส่งออก / เทอด เทศประทีป...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
เทอด เทศประทีป.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
เลขเรียก
SF502 .ร26
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยเรื่องผลของความชื้นและการใช้จุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายปอเทืองและความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกสับปะรด / อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์.
ผู้แต่ง
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียก
S661 อ858
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายวิชา มีนวิทยา รหัส 1204 211 (ปฏิบัติการ) Ichthyology/ ชัยวุฒิ กรุดพันธ์.
ผู้แต่ง
ชัยวุฒิ กรุดพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2558.
เลขเรียก
SH151 ช436
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม รหัส1204 353 Oruanmental fish culture technology/ จรุงจิต กรุดพันธ์..
ผู้แต่ง
จรุงจิต กรุดพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2558.
เลขเรียก
SF457 จ171
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
ร้อยพรรณพฤกษา : รอบรู้เรื่องเครื่องปลูก = Plant growth media / โดย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ; [เรียบเรียงข้อมูลคณิต ปานทอง, พลรพีย์ บอแช่].
ผู้แต่ง
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2551.
เลขเรียก
S494.5.T43 ศ861
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ร้อยพรรณพฤกษา : แคคตัส 10 มุม...มองแคคตัส / โดย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ผู้แต่ง
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2552.
เลขเรียก
SB317.C2 ศ861ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ร้อยพรรณพฤกษา : โฮย่า = Hoya / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ผู้แต่ง
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2553.
เลขเรียก
SB618.M5 ศ861
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ร้อยพรรณพฤกษา : ใบไม้ทานได้ / โดย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ผู้แต่ง
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2553.
เลขเรียก
SB404.9 ศ861
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วช. : สนับสนุนงานวิจัยไม้ดอกเพื่องานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 / บรรณาธิการ สุนันทา สมพงษ์, สุภาพร โชคเฉลิมวงศ์,พีชณิตดา ธารานุกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก
SB469.78.T5 ว143
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วิถีแห่งจอมป่า : รักษาผืนป่าตะวันตก / ผู้เขียน เพ็ญพรรณ อินทปันตี ; บรรณาธิการ ภาณุเดช เกิดมะลิ.
ผู้แต่ง
เพ็ญพรรณ อินทปันตี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2552.
เลขเรียก
SD657.T5 พ892
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วิศวกรรมปฐพีเพื่อการเกษตร/ สุนันทา กิ่งไพบูลย์.
ผู้แต่ง
สุนันทา กิ่งไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : หมวดผลิตเอกสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
เลขเรียก
S591.5 ส816 2545
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles