Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ครัวของโลก 1 เมษายน 2547 ครบ 112 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547.
เลขเรียก
HD9016.T5 ก782 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย : โอกาสส่งออกของไทย = Thailand-Australia free trade agreement : benefits for Thai exporters / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กรม, 2547.
เลขเรียก
HF2340.55 ค181
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : นครนายก / [บรรณาธิการ เพ็ญประภา ธนากร ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ปีลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556.
เลขเรียก
DS588.C4 ท163นย 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ... = Report of the ... construction area / [คณะผู้จัดทำ จีราวรรณ บุญเพิ่ม ... และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2546-.
เลขเรียก
TH113.T5 ก491
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles