Search again

พบ: 215  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการศึกษาอิสระการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านร่องอโศก / โดย ภัทราภรณ์ ท้าวนิล.
ผู้แต่ง
ภัทราภรณ์ ท้าวนิล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 ภ376
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาอิสระการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านหลุบโมก / จัดทำโดย อัลลียา ไพฑูรย์.
ผู้แต่ง
อัลลียา ไพฑูรย์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 อ572
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาอิสระเรื่องการทำนา (กรณีศึกษา) / โดย ปรีชา หมื่นสุดตา.
ผู้แต่ง
ปรีชา หมื่นสุดตา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 ป469
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาอิสระเรื่องการผลิตสุราแช่พื้นเมือง/ไวน์ข้าวเหนียว / โดย พรรมณี พันธ์เพ็ชร.
ผู้แต่ง
พรรมณี พันธ์เพ็ชร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 พ273
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาอิสระเรื่องข้าว วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาบ้านดนนสังข์ ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหัดศรีสะเกษ / โดย ประวิทย์ แขมคำ.
ผู้แต่ง
ประวิทย์ แขมคำ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 ป377
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาอิสระเรื่องพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของชาวบ้านหมู่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 / โดย พรสวรรค์ สังวร.
ผู้แต่ง
พรสวรรค์ สังวร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 พ284
หนังสือ Loading...

image

image

image
รายงานชุดโครงการวิจัยการศึกษาคุณสมบัติทางทางเคมีและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ siderophores ที่แยกจากแบคทีเรียแกรมลบ = A study on chemical property and antioxidative effect of bacterial sideropho...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
QR92.S53 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนการสัมมนาแนวทางการจัดทำแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ / หัวหน้าโครงการ ธรรมวิมล สุขเสริม...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ธรรมวิมล สุขเสริม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานส่งเสริมการวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
H62 ธ357
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานศึกษากลุ่มองค์กรหมู่บ้านโพธิ์ฮัง / โดย กรรณิการ์ เขินไพร.
ผู้แต่ง
กรรณิการ์ เขินไพร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 ก173
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการทางกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ / สุวารี เทพดารา.
ผู้แต่ง
สุวารี เทพดารา.
สำนักพิมพ์
2546.
เลขเรียก
RA ส878
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีพิเศษ หมู่บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Ecoturism activies model : case study of Mae kampong village, Mae aon district, Chaing mai pr...
ผู้แต่ง
ทิพย์สุดา พันธ์ศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
G156.5.E26 ท473
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ร่างกายรู้คำตอบ / ผู้เขียน อู่จื้อหง ; ผู้แปล กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ ; บรรณาธิการ ณราชิต นามเรืองศรี.
ผู้แต่ง
อู่, จื้อหง.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง , 2562.
เลขเรียก
BF637.B4 อ868 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฤดูรักที่แตกต่าง.
สำนักพิมพ์
ม.ป.ท ม.ป.พ 2552.
เลขเรียก
AC159 ฤ111 2553.
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles