Search again

พบ: 160,880  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน" : ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย กรณีศึกษากัมพูชามองไทยคนไร้รัฐและเมืองคู่มิตร / กนกวรรณ มะโนรมย์ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
DS575.5.C3 ช523 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"ชาวนาผู้กระทำการ" และการเปลี่ยนผ่านอีสานภายใต้เสรีนิยมใหม่ / จิดาภา ล้อนันทกุล.
ผู้แต่ง
จิดาภา ล้อนันทกุล.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
LA-THE0014,HM จ391 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"ซันโช้ค" หรือ "แห้วบัวตอง" พืชอาหารใหม่สำหรับคนไทย
ชื่อผู้แต่ง
สุรพงษ์ โกสิยะจินดา.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บทความวารสาร

image
"ซินยี่หมิน"กับแนวโน้มการเคลื่อนย้ายในชายแดนไทยภาคเหนือตอนบน"/ อรัญญา ศิริผล.
ชื่อผู้แต่ง
อรัญญา ศิริผล.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บทความวารสาร

image
"ดวด"หมากกระดาน การพนัน.
ชื่อผู้แต่ง
ยุทธนาวรากร แสงอร่าม.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บทความวารสาร

image
"ดาหลา"(เพิ่ง)จะมาแรง
ชื่อผู้แต่ง
รักษ์เกษตร.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บทความวารสาร

image
"ตะพาบน้ำม่านลาย" ให้ไข่ดกเร่งอนุรักษ์เพื่อเพาะเลี้ยงเชิงการค้า
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บทความวารสาร

image
"ตัวคูณปรับค่าสำหรับงานถนนลาดยาง"
ชื่อผู้แต่ง
สุวิมล สัจจาวาณิชย์.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บทความวารสาร

image
"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียก
HN700.592.S65 ต292
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"ติเพื่อก่อ"กลวิธีการวิจารณ์ในรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าหาดาว/ ประไพวรรณ พึ่งฉิม.
ชื่อผู้แต่ง
ประไพวรรณ พึ่งฉิม.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บทความวารสาร

image
"ต้นกล้า" ยวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม, รัตนา ชูแสง ; ผู้ร่วมร้อยเรียงประสบการณ์กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ ; บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
ผู้แต่ง
นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียก
LB1060 น674
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"ถ้วนหน้า" หรือ "ช่วยคนจน"? : เส้นทางสู่อนาคตของโครงการ 30 บาท/ วิโรจน์ ณ ระนอง และอัญชนา ณ ระนอง.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ ณ ระนอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงสว่างเวิลด์เพรส, 2545.
หนังสือ Loading...

image
"ทฤษฎี"มีไว้เพื่ออะไร?/ สิทธิ์ ธีรสรณ์.
ชื่อผู้แต่ง
สิทธิ์ ธีรสรณ์.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บทความวารสาร

image
"ทางสองแพร่ง" ของลูกจ้างเพื่อใช้สิทธิเรียกร้อง/ เพิ่มบุญ แก้วเขียว.
ชื่อผู้แต่ง
เพิ่มบุญ แก้วเขียว.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บทความวารสาร

image
"ทำความรู้จักกับกาแล็กซี่ชนิดกังหัน"/ สุภัคสรณ์ รุ่งศรี.
ชื่อผู้แต่ง
สุภัคสรณ์ รุ่งศรี.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บทความวารสาร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles