Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจาก FTA สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557.
เลขเรียก
HF2340.55 ก286
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
การป้องกันอัคคีภัย1302 206 Industrial safety engineering/ ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล.
ผู้แต่ง
ธารชุดา พันธ์นิกุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2557.
เลขเรียก
T55 ธ521
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 1204 457 Genetic improvement of aquatic animals/ ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ.
ผู้แต่ง
อัจฉรา จุฑาเกตุ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2557.
เลขเรียก
SH155.5 อ499
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
ภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น สำหรับครูสอนภาษา/ อลิสา วานิชดี.
ผู้แต่ง
อลิสา วานิชดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียก
PE116.T5 อ428
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานการศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียก
HV8551 ค121 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโครงการความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 2 / หัวหน้าโครงการ ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ผู้ร่วมโครงการ วาริณี พละสาร.
ผู้แต่ง
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
QK364 ช317 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการตรวจหาเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ในปลาน้ำจืดจากอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / โดย จิตติยวดี ศรีภา.
ผู้แต่ง
จิตติยวดี ศรีภา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
QL391.P7 จ425 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles