Search again

พบ: 264  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายการคันฉ่องส่องไทย ชุดรามเกียรติ์/ ผลิตโดยกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร.
ผู้แต่ง
กรมศิลปากร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร, 2554.
เลขเรียก
DVD1197
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
รายการคันฉ่องส่องไทย ผลิตโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร.
ผู้แต่ง
กรมศิลปากร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร, 2554.
เลขเรียก
DVD1519
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
รายงานการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน / หัวหน้าโครงการวิจัย กนกพรรณ กัลยาณสุต ; ผู้วิจัย อนันต์ สุรพัฒน์, จิราพร แก้วศรีงาม.
ผู้แต่ง
กนกพรรณ กัลยาณสุต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, 2553.
เลขเรียก
HV9402.55.A5 ก124
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนากลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยใช้ไฟโบรอินจากไหมไทย= Development of glucose biosensor based on Thai silk fibroin/ มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสนอ ชัยรัมย์, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์.
ผู้แต่ง
มะลิวรรณ อมตธงไชย.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
QP601 ม271ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและระดับความพึงพอใจของการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเอกสารอิเล็คโทรนิคส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Stu...
ผู้แต่ง
ตะวันฉาย โพธิ์หอม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
QA76 ต258
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การออกแบบและประดิษฐ์วัสดุเซรามิก PMN-PZT ที่เจือด้วย MnO2 สำหรับการประยุกต์เป็นหม้อแปลงเพียโซอิเล็กทริก= Design and fabrication of PMN-PZT ceramics doped with MnO2 for piezoel...
ผู้แต่ง
รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2558.
เลขเรียก
QC595.5 ร623ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง การหาปริมาณโลหะหนักในเหง้าหรือรากของพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิ้ล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี (ไอซีพี-เอ็มเอส) = Determination of heavey metals ...
ผู้แต่ง
ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2552.
เลขเรียก
QK495.Z65 ช617
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาลักษณะฝนในภาคใต้เพื่อการเฝ้าระวังด้านอุทกภัย วุฒิพงษ์ แสงมณี.
ผู้แต่ง
วุฒิพงษ์ แสงมณี.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ม.ป.พ, 2552.
เลขเรียก
CD3084
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานการวิจัยโครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง ปี พ.ศ.2553 Self-reported Crime Surrvey / พรรณิภา บูรณาชีพ.
ผู้แต่ง
พรรณิภา บูรณาชีพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียก
HV9202.55.A5 พ271
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง/ โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียก
HD9161 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image

image
รายงานการศึกษาเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียก
HV8551 ค121 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานขั้นสุดท้ายโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ Repeated visitor to Thailand/ จัดทำโดย บริษัทแบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จำกัด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทแบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จำกัด, มปป.
เลขเรียก
CD3703
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles