Search again

พบ: 15  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Promoting mathayomsuksa 3 students' reading comprehension through picture books / Rerai Sararat.
ผู้แต่ง
Rerai Sararat.
สำนักพิมพ์
2005.
เลขเรียก
PE R428
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดหาและการใช้หนังสือห้องสมุดบริติชเคาน์ซิล = Book acquisitions and use at the british council library / จีรวรรณ ชุ่มอินทรจักร.
ผู้แต่ง
จีรวรรณ ชุ่มอินทรจักร.
สำนักพิมพ์
2532.
เลขเรียก
Z จ558ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานของถั่วลิสงต่อเชื้อรา Aspergillus flavus / ธนาวัลย์ มงคลศิริวัฒน์.
สำนักพิมพ์
2543.].
เลขเรียก
SB ธ251,ธนาวัลย์ มงคลศิริวัฒน์.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ในสุกรที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการผลิต / ศรชัย คงสุข.
ผู้แต่ง
ศรชัย คงสุข.
สำนักพิมพ์
2541.
เลขเรียก
SF ศ134ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเชิงทดลองเรื่องการป้องกันความร้อนผ่านผนังก่ออิฐฉาบปูนสัมพันธ์กับการระบายอากาศ = A protection of heat flow through common brick wall related to natural ventilation / โดย ชูพงษ์ ทองคำสมุทร.
ผู้แต่ง
ชูพงษ์ ทองคำสมุทร.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547?].
เลขเรียก
TH7684.D9 ช671
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ชาตกัฏฐกถาด้วยทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ์ / อนุสรณ์ อุณโณ.
ผู้แต่ง
อนุสรณ์ อุณโณ.
สำนักพิมพ์
[2539].
เลขเรียก
BQ อ231
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี / อภิชาติ ธรรมแสง.
ผู้แต่ง
อภิชาติ ธรรมแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานทะเบียนประวัติ โครงการจัดตั้งกองเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
RES-LG395 อ252
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาในคำปราศรัยหาเสียง / จันทิมา เอียมานนท์.
ผู้แต่ง
จันทิมา เอียมานนท์.
สำนักพิมพ์
2539.
เลขเรียก
PN จ285
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความเปรียบในวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีน = Comparision in literary translation of Chinse historical novels / พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์.
ผู้แต่ง
พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : ภมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
เลขเรียก
DS พ523ค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บททำขวัญเรือและพิธีทำขวัญเรือของชาวไทยภาคใต้ : การสร้างสรรค์และการถ่ายทอด / อุมารินทร์ ตุลารักษ์.
ผู้แต่ง
อุมารินทร์ ตุลารักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก
GN อ846
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลของรังสีต่อการกลายพันธุ์ของบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ = Effect of radiation on mutation of in vitro sacred lotus cv. "sattabut" / ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร.
ผู้แต่ง
ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร.
สำนักพิมพ์
[2542].
เลขเรียก
QK ศ491ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการด้านที่พักแบบชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านศรีไค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี = Feasibility study for home stay manag...
ผู้แต่ง
สืบพงศ์ หงษ์ภักดี.
สำนักพิมพ์
ก-ช, 45, [19] แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
เลขเรียก
LG395.U26 ส736ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาพืชบำรุงดินต่อการเพิ่มผลผลิตพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, มานัส ลอศิริกุล และสุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.
ผู้แต่ง
ภูมิศักดิ์ อินทนนท์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2544].
เลขเรียก
S661 ภ679
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
วิทยานิพนธ์เรื่อง ชีววิทยา พฤติกรรมและนิเวศวิทยาบางประการของปลาหมูขาว ( Botia modesta Bleeker, 1865 ) = Some aspects of biology, behavior and ecology of yellow - tail botia ( Botia modesa Bleeker, 186...
ผู้แต่ง
จิราวรรณ คำธร.
สำนักพิมพ์
2542.
เลขเรียก
QL จ541 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาระยะปลูกและความสูงในการตัดของกระถินที่ปลูกร่วมกับหญ้า = Effect of spacings and cutting intensities on lelicaena intercropping with grasses / โดย ชื่นจิต แก้วกัญญา.
ผู้แต่ง
ชื่นจิต แก้วกัญญา.
สำนักพิมพ์
2540.
เลขเรียก
SB ช592
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles