Search again

พบ: 392  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : แนวทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่น / อัมพร เบญจพลพิทักษ์และลัดดา ดำริการเลิศ บรรณาธิการ..
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2553.
เลขเรียก
RA777 ก446
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ / วรรณภา ศรีธัญรัตน์และลัดดา ดำริการเลิศ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2553.
เลขเรียก
RA777.6 ก446
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการสารสนเทศในองค์กร โครงการบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียก
T58.6 ม246มสธ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 / กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.
ผู้แต่ง
กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ, 2552.
เลขเรียก
CD3064
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
การประชุมทางวิชาการ ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 21-23 มกราคม 2553.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553.
เลขเรียก
Q179.92 ม241 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี... เรื่อง " ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน " = Sripatum University Conference...: Research and Innovation for Sustainable Development/ มหาวิทยาลั...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553.
เลขเรียก
CD3694
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3 = The 3rd NPRU National Conference 2011 Nakhonpathom Rajabhat University, Nakhonpathom, Thailand : "75 ปี จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทย...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(
สำนักพิมพ์
[นครปฐม] : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
Q180.T5 ก482ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2550 " การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน" วันที่ 20-21 กันยายน 2550 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา / จั...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ "การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน" (ครั้งที่ 17 : 2550 : สงขลา).
สำนักพิมพ์
สงขลา : สถาบันวิจัย, 2550.
เลขเรียก
CD2823
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็ก Manual small incision cataract surgery (MSICS) / อัมพร จงเสรีจิตต์ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชมรมต้อกระจกและแก้ไขสายตาผิดปกติ ในราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, 255-.
เลขเรียก
CD3637
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
การวัดสำหรับการบริหารและการวิจัยด้านนโยบายสังคม : พร้อมวิธีประยุกต์ใช้โปรแกรมเอกเซลและเอสพีเอสเอสในการประมวลผล / สุรพล ปธานวนิช.
ผู้แต่ง
สุรพล ปธานวนิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
H62 ส852ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเรื่อง บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2558.
เลขเรียก
LA1221 ล761ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์.
เลขเรียก
CD 4726
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย = Multivariate statistical analysis for research / ยุทธ ไกยวรรณ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
QA278 ย351,QA278 ย351 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles