Search again

พบ: 9  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหลวง / ราชบัณฑิตยสถาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550.
เลขเรียก
KPT1610 .ก13
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร.
ผู้แต่ง
คณิต ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียก
KPT4610 ค129ก 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร.
ผู้แต่ง
คณิต ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
เลขเรียก
K4610 ค129ก 2549,K ค129ก 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 หลักกฎหมายและทางปฏิบัติ / ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์.
ผู้แต่ง
ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557.
เลขเรียก
KPT4660 ต247 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 : ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ 13-14 กรกฎาคม 2560 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
Q180.T5 ก482อบ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ / นันทวัฒน์ บรมานันท์.
ผู้แต่ง
นันทวัฒน์ บรมานันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียก
K น424ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ... / สำนักงานศาลปกครอง.
ผู้แต่ง
สำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545-.
เลขเรียก
JQ1748 ส691ศ,รายงานประจำปี
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ประจำปี พ.ศ. .... / [จัดทำโดย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)].
ผู้แต่ง
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549-.
เลขเรียก
HE8390.55.Z6 ค121
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สยามหรือไทย = Siam or Thailand / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
เลขเรียก
DS563.5 ช495ส 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles