Search again

พบ: 41  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กำเนิดและพัฒนาการของตลาดนัดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน / สุวิทย์ ธีรศาศวัต [หัวหน้าโครงการ].
ผู้แต่ง
สุวิทย์ ธีรศาศวัต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563.
เลขเรียก
HF5475.T5 ส881 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการรับรู้ของประชาชนต่อผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น / คณะผู้วิจัย อัครพงศ์ อั้นทอง, กันต์สินี กันทะวงศ์วาร,ณัฐพล อนันต์ธนสาร.
ผู้แต่ง
อัครพงศ์ อั้นทอง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
G155.8.T5 อ475 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อย 4 เรื่องการประเมินความเสี่ยงทางการเงินและหลักธรรมาภิบาลด้านการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย / หัวหน้าโครงการ รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น.
ผู้แต่ง
รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
HG2156.T5 ร621 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา : โครงการวิจัยย่อย 1 ภายใต้ชุดโครงการวิจัย ประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแ...
ผู้แต่ง
อรทัย ศรีทองธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
RA776.95 อ324ป 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยประเมินผลมาตรการการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และกุมพูชา / อรทัย ศรีทองธรรม...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
อรทัย ศรีทองธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
RA776.95 อ324 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...
ผู้แต่ง
สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561.
เลขเรียก
G155.T5 ร451ส 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...
ผู้แต่ง
สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562.
เลขเรียก
G155.T5 ร451ส 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
องค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชนกับความเหลื่อมล้ำ / รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ... [และคนอื่นๆ] ; ที่ปรึกษาและบรรณาธิการ มิ่งสรรพ์ขาวสอาด.
ผู้แต่ง
รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2558.
เลขเรียก
HN700.55 อ113 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รายงานการศึกษาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของการลงทุนของรัฐในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจ...
ผู้แต่ง
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
เลขเรียก
Q183.4.T5 ค962 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ / หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
ผู้แต่ง
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2560.
เลขเรียก
HC79.R4 ม559 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่กับความพ่ายแพ้ของรัฐไทย / วินัย ผลเจริญ ; บรรณาธิการ ศราวุฒิ วิสาพรม.
ผู้แต่ง
วินัย ผลเจริญ.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563.
เลขเรียก
HM891 ว619 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles