Search again

พบ: 73  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
นักล่าปราสาท เที่ยวโบราณสถานขอมนอกเมืองพระนคร / วิชชุ เวชชาชีวะ.
ผู้แต่ง
วิชชุ เวชชาชีวะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ , 2549.
เลขเรียก
DS554.4 ว533 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
นิสัยของหัวหน้า นิสัยกตัญูและนิสัยแบบอย่าง ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก
BQ988 น694 2530
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทความทางวิชาการอีสานศึกษา / ไพฑูรย์ มีกุศล.
ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ มีกุศล.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2531.
เลขเรียก
DS588.N65 พ975 2531
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บุญผะเหวดร้อยเอ็ด : ประจำปี 2539 ปีที่ 6 วันที่ 22-23-24 มีนาคม 2539 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด.
สำนักพิมพ์
กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2539.
เลขเรียก
DS589.R65 บ514 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประวัติตระกูลมณีภาค / รวบรวมและเรียบเรียงโดย อธิราช มณีภาค, ประศาสน์ มณีภาค, เกษมชัย มณีภาค.
ผู้แต่ง
อธิราช มณีภาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : เกษมชัย ออฟเซ็ท การพิมพ์, 2542.
เลขเรียก
CS1259.A2 อ147 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประวัติศรีสะเกษ / พระราชเมธี (วรวิทย์),เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
พระราชเมธี (วรวิทย์).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียก
DS589.S57 พ377 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประวัติเมืองยโสธร.
สำนักพิมพ์
[ยโสธร : ม.ป.พ.], 2522.
เลขเรียก
DS589.Y37 ป372 2522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พระมหาราชครูและพระอริยวงศาจารย์ : ในเอกสารโบราณเมืองอุบลราชธานี / ผู้เขียน บุญชู ภูศรี ; โครงการวิจัยอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์สังคมในเอกสารใบลานวัดมณีวนาราม.
ผู้แต่ง
บุญชู ภูศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
BQ843 บ436 2561,LTA226
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พิพิธภัณฑ์วัดบ้านปากน้ำ : แนะนำพิพิธภัณฑ์วัดบ้านปากน้ำ (บุ่งสะพัง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี / ผู้เขียน สมศรี ชัยวณิชยา, เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ.
ผู้แต่ง
สมศรี ชัยวณิชยา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
CD5960.522.U26 ส279,DS589.อ834 ส279
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มรดกอีสาน / สถาพร พันธุ์มณี, บรรณาธิการ ; สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.
สำนักพิมพ์
กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2535.
เลขเรียก
DS588.N65 ม192 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มองหน้า แลหลัง วิกฤตความสัมพันธ์ไทย - กัมพุชา = The prospect of the Thai - Cambodian crisis in retrospect./ วัชรินทร์ ยงศิริ.
ผู้แต่ง
วัชรินทร์ ยงศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
DS575.5.C15 ว386 2554,DS575.5.C36 ว386 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมบทความประชุมวิชาการ : ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง :เอกภาพและความหลากหลาย ระหว่างวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2550 ณ อาคารศิลปวัฒนาธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/ จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง : เอกภาพและความหลากหลาย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
DS527.9 ร156 2550,DS525 ร156 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมบทความและบทคัดย่อการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ผู้รับผิ...
ผู้แต่ง
การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2552.
เลขเรียก
DS523.2 ร156
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รอยพระพุทธบาท / โดย เจ้าคุณพระราชรัตโนบล.
ผู้แต่ง
เจ้าคุณพระราชรัตโนบล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2533.
เลขเรียก
BQ922 พ378 2533
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles