Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการประมงในอ่างเก็บน้ำชลประทานในประเทศไทย : กรณีศึกษา อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ = Fisheries management in the irrigated man-made lakes in Thailand: case studies in Hu...
ผู้แต่ง
สำเนาว์ เสาวกูล.
สำนักพิมพ์
2552.
เลขเรียก
SH ส694ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายเทมวลสารและความร้อนแบบสองมิติระหว่างการทำแห้งกุนเชียง/ บุญศิริ อำไพ,จิราภรณ์ รอดปั้น.
ผู้แต่ง
บุญศิริ อำไพ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food บ575 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การผลิตเอนแคปซูลสารสกัดจากใบย่านางด้วยวิธีไฮโดรเจลโดยใช้แคลเซียมแอลจิเนต / รัตนา ตีคลี.
ผู้แต่ง
รัตนา ตีคลี.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
TP ร375ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ลดไขมันและน้ำตลาด้วยแป้งบุกและสารสกัดจากหญ้าหวาน / ศิรินทรา วงษา.
ผู้แต่ง
ศิรินทรา วงษา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2552.
เลขเรียก
Pro.re.Food ศ456 2552
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผลของปริมาณและชนิดของโปรตีนจากกากงา 3 สายพันธุ์จากอุบลราชธานีต่อคุณภาพของเส้นสปาเกตตีเสริมโปรตีน / สังคม สิงหาราช.
ผู้แต่ง
สังคม สิงหาราช.
สำนักพิมพ์
2557.
เลขเรียก
TX ส532ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเปลี่ยนแปลงสมบัติการยอมให้ก๊าชออกชิเจนซึมผ่านของฟิมล์พลาสติกที่สัมพันธ์กับปริมาณไขมันที่ถูกดูดซับจากข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอกในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ นิตยา ภูงาม.
ผู้แต่ง
นิตยา ภูงาม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สาขาวิชาเทคดนโลยีการอาหาร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
สัมมนาพืชสวน/
ผู้แต่ง
คณะเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
อนุกรมวิธานของปลาข้างลาย (Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000) / สุริยา อุดด้วง.
ผู้แต่ง
สุริยา อุดด้วง.
สำนักพิมพ์
2552.
เลขเรียก
QL ส866
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลของซิลิกอนต่อการต้านทานโรคไหม้การเจริญเติมโตผลผลิตและคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ105ในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ / นิดา วัฒนพายัพกุล.
ผู้แต่ง
วนิดา วัฒนพายัพกุล.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : วิทยานิพนธ์, 2555.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดสูตรผสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตสบู่ดำ/ รักพงษ์ รักษ์ชน.
ผู้แต่ง
รักพงษ์ รักษ์ชน.
สำนักพิมพ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles