Search again

พบ: 24  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2536 / งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย], 2537.
เลขเรียก
LG395.T5.U2 ข291,ARCHL 0653
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการพิจารณาตำแหน่งวิชาการของข้าราชการสายงานสอน วิจัย และให้บริการทางวิชาการ / งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สำนักงานอธิการบดี. กองบริการการศึกษา. งานพัฒนาวิชาการ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานพัฒนา, 2536.
เลขเรียก
L2324 ม246 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 25.. / กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองบริการการศึกษา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย , 2536-.
เลขเรียก
LB2361 ม246มอบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, [บรรณาธิการ : วสา สุทธิพิบูลย์].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียก
SB484.T5 ค695 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา... มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2552-.
เลขเรียก
LG395.T5.U25 ค695อบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / งานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สำนักงานอธิการบดี. กองบริการการศึกษา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานบัณฑิตศึกษา, 2547.
เลขเรียก
LB2369 ม246อบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การดำเนินงานระหว่างปี 2533-2538 / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองแผนงาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กอง, [2538].
เลขเรียก
LG395.U3 ม246 2538,ARCHL 0836
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประเมินตนเอง : Self study report : SSR ประจำปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2545-.
เลขเรียก
LB2331.62 ม246ร 2545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี... / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สำนักวิทยบริการ
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร สำนักวิทย์, 2541-.
เลขเรียก
Z846.A2K4 ม19
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา... / งานสอบคัดเลือก กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองบริการการศึกษา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : งานสอบ, 2538]-.
เลขเรียก
LB2353 ม246มอบ,ARCHL 0804
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วิกฤตศิลปะพื้นบ้านอีสานอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต / [ผู้เขียน วิโรฒ ศรีสุโร ... และคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการ ติ๊ก แสนบุญ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
NK1055 ว495
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
LG395.T5.U2ว ห323
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
LG395.T5.U2ว ห326
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
LG395.T5U2ว ห326 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles