Search again

พบ: 51  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Numerical modeling of regional ground-water flow in the Deep-Basin Brine aquifer of the Palo Duro Basin, Texas Panhandle / Prakob Wirojanagud, Charles W. Kreitler and D. Anderson Smith
ผู้แต่ง
Prakob Wirojanagud.
สำนักพิมพ์
Austin, Tex. : Bureau of Economic Geology, University of Texas at Austin, 1986
เลขเรียก
QE167.T42 P898 1986
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Tales of Thailand / by Pira Sudham.
ผู้แต่ง
Pira Sudham,
สำนักพิมพ์
Bangkok : Shire Books, c1996.
เลขเรียก
BV3315 .P667T 1996
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีวัฒนธรรมชาวผู้ไทย-ชาวโซ่ (ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอพรรณานิคม และอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร) / สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎสกลนคร.
ผู้แต่ง
สุรัตน์ วรางค์รัตน์.
สำนักพิมพ์
สกลนคร : สถาบัน, [2541?].
เลขเรียก
DS570.P48 ส857
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา / กรมพัฒนาที่ดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2541.
เลขเรียก
S599.6.T5 ค695นม 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดมุกดาหาร / [คณะผู้จัดทำ ผู้รวบรวม เรียบเรียง ปรับปรุง ต้นฉบับ อรรถ สมร่าง ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาที่ดิน, 2541.
เลขเรียก
HD101 ค695มห
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดหนองคาย / [คณะผู้จัดทำ ผู้รวบรวม เรียบเรียง ปรับปรุง ต้นฉบับ อรรถ สมร่าง ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาที่ดิน, 2541.
เลขเรียก
HD101 ค695นค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดหนองบัวลำภู / [คณะผู้จัดทำ ผู้รวบรวม เรียบเรียง ปรับปรุง ต้นฉบับ อรรถ สมร่าง ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาที่ดิน, 2541.
เลขเรียก
HD101 ค695
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทฤษฎีองค์การ : วิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ / ทองใบ สุดชารี.
ผู้แต่ง
ทองใบ สุดชารี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาบริการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎอุบลฯ, 2542.
เลขเรียก
HD37.T5 ท278 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ที่ระลึกพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต อุโบสถวัดสมศรี บ้านพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26,27,28 กุมภาพันธ์ 2542.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, 2542.
เลขเรียก
BQ1360 ท535 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ธรรมยาตรรักษาลำน้ำโขง : คอนผีหลง : บ้านของปลา พืชพันธุ์ และผู้คนแห่งสายน้ำ / บรรณาธิการเนื้อหา นพรัตน์ ละมุล.
ผู้แต่ง
นพรัตน์ ละมุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียก
DS555.42 ธ351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ธรรมสร้อยสายคำ : (จากหนังสือผูกใบลานอีสาน) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยตามนโยบายรัฐบาล 2537 - 2540 / รวบรวมและเรียบเรียง โดย สวิง บุญเจิม.
สำนักพิมพ์
อุบลฯ : มรดกอีสาน, [253-].
เลขเรียก
GR312 ส432
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่อโครงการวิจัยและพัฒนาชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทุน CIDA) ระหว่างปี พ.ศ.2531-2534 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531
เลขเรียก
HN700.592.R8 บ125 2531-2534
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บ้านที่แท้จริง ผู้ตามรักษา - หลงสังขารเป็นทุกข์ / พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท).
ผู้แต่ง
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท),
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, (2535?)
เลขเรียก
BQ5630 พ419 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles