Search again

พบ: 14  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรณีศึกษา : การพัฒนารูปแบบการจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตในกรณีที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนกลับสู่ชุมชน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี = A case study of Prasrimahabhodi Hospital, Ubonratchathani : to ...
ผู้แต่ง
สมสนุก พระอามาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, [2546?].
เลขเรียก
RC439.3 ส286
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการนิเทศงานสุขภาพจิตจังหวัด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ = Evaluation of provincial mental health job supervision of Prasrimahabhodi hospital / สมสนุก พระอามาตย์, จิรังกูร ณัฐรังสี, ลัดดาวัลย์ ...
ผู้แต่ง
สมสนุก พระอามาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
RA790.7.T5 ส286
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาบรรพชีวินวิทยาโคกผาส้วม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี / ยุทธ แม้นพิมพ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ แม้นพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
QE16.T5 ย351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลการปรุงแต่งพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะที่ 1 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ = The effect of behavioral modification on stage I chronic psychiatric' patients ability rehabilitatio...
ผู้แต่ง
เตือนตา วิโรจน์อุไรเรือง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
RC451.T5 ต833ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลการสำรวจศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี = A survey of chronic psychiatric patient's potentials : a case study of Prasrimahabhodi hospital, Ubonratchathani...
ผู้แต่ง
เตือนตา วิโรจน์อุไรเรือง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
RC451.T5 ต833
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินการนิเทศงานสุขภาพจิต = Development of indicatory for quality evaluation of mental health job supervision / จินตวีร์ เกษวงศ์, จิรังกูร ณัฐรังสี, ลัดดาวัลย์ คุณว...
ผู้แต่ง
จินตวีร์ เกษวงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
RA790.7.T5 จ785
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาการกระจายยากำพร้าและยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย / โดย แสวง วัชระธนกิจ.
ผู้แต่ง
แสวง วัชระธนกิจ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
RA609.A26 ส969 2545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลที่ถูกยับยั้งจากสารฆ่าเชื้อด้วยเซลล์ดักติด = Enhancement of hospital wastewater treatment system inhibited by disinfectants using entrapped...
ผู้แต่ง
สุมนา สิริพัฒนากุล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
TD741 ส841
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับฟอกอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาล = Development of a pilot unit for purifying hospital indoor air / สมภพ สนองราษฎร์, วิภาดา สนองราษฎร์.
ผู้แต่ง
สมภพ สนองราษฎร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
TJ320 ส271
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาองค์ประกอบของยีน Gonadotropin releasing hormone (GnrH) ในรูปแบบ cDNA และการแสดงออกในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)ในรอบปี = Gonadotropin releasing hormone (GnRH) ge...
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
SH167.C35 ธ243,Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = Web-based cutting plan system for one dimensional stock problems / ปรีชา เกรียงกรกฎ และนุชสรา เกรียงกรกฏ.
ผู้แต่ง
ปรีชา เกรียงกรกฎ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
T57 ป467
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยการสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา = Survey and evaluation of research output from the senior project performed by pharmacy students / บังอร ...
ผู้แต่ง
บังอร ศรีพานิชกุลชัย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2540.
เลขเรียก
RS122.9 บ249
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของใยอาหารจากรำข้าวและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร = Functional properties of dietary fiber from rice bran and its application in food product / จิตรา สิงห์...
ผู้แต่ง
จิตรา สิงห์ทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
TX558.R5 จ456
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ของผู้เรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี / ช...
ผู้แต่ง
ชัยยันต์ ไชยกาล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี], 2547.
เลขเรียก
LC1044 ช418
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles