Search again

พบ: 63  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 2 : 28 - 29 กรกฏาคม 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กอง, 2551.
เลขเรียก
Q179.9 ก482มอบ 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการปรึกษา เรื่อง โรคเอดส์ เขต 7 = An Evaluation of aids counselling service implementation in region VII / พันศักดิ์ วราอัศวปติ
ผู้แต่ง
พันธ์ศักดิ์ วราอัศวปติ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์สุขภาพจิต 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.
เลขเรียก
RA644.A25 พ565 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีเหยาของชาวผู้ไทย : ศึกษากรณีชาวผู้ไทยอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร / ทรงคุณ จันทจร, ปิติ แสนโคตร.
ผู้แต่ง
ทรงคุณ จันทจร.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2540?].
เลขเรียก
DS570.P48 ท128
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยการจัดระบบแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของชาวบ้าน = Conceptual system amangement of the villagers in the conservation community forest / ชูพักตร์ สุทธิสา... (และคนอื่นๆ).
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2541].
เลขเรียก
SD657.T5 ก514 [2541]
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์และกำจัดของเสียจากโรงงานขนมจีน / จีระพรรณ สุขศรีงาม, สนอง จอมเกาะ, อุณฤทธิ์ ตอพล
ผู้แต่ง
จีระพรรณ สุขศรีงาม.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538.
เลขเรียก
TD794.5 จ565 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี / อภิชาติ ธรรมแสง.
ผู้แต่ง
อภิชาติ ธรรมแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานทะเบียนประวัติ โครงการจัดตั้งกองเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
RES-LG395 อ252
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัวภาคเหนือแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์, วิพรรณ ประจวบเหมาะ, รูฟโฟโล, เกื้อ วงศ์บุญสิน
ผู้แต่ง
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2538
เลขเรียก
HQ674.55 ส876 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 / อรทัย เลียงจินดาถาวร.
ผู้แต่ง
อรทัย เลียงจินดาถาวร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, [2540].
เลขเรียก
Z670 อ321 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของทีดินพื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยลำพอก อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 567 = Semi-Detailed Soil survey Huai lam Phok Irrigation Development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217สร 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยคะคาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 564 = Semi-detailed soil survey Huai Kan Khang lrrigation development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก
S592.14 ก217มค 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 566 = Semi-Detailed Soil Survey Huai Ta Ma...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217ศก 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทานห้วยสะทด อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 565 = Semi-detailed soil surver Huai Sathod lrrigation development project, Ampho...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2536.
เลขเรียก
S592.14 ก217กส 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วนิดา วิระกุล, ขวัญชัย หมั่นคำ, จีรวรรณ หัสโรค์
ผู้แต่ง
วนิดา วิระกุล.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2541.
เลขเรียก
RA427.9 ว179 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์และเซลล์อนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน้ำสะเทิ้นบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Cytogenetics and cytotaxonomy of localized amphibians in Northeastern Thailand / ถาวร สุภาพรม.
ผู้แต่ง
ถาวร สุภาพรม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : หน่วยปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2542.
เลขเรียก
QL661.T5 ถ332
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles