Search again

พบ: 121  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การลดภาระของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ระบบที่นำความร้อนทิ้งไปใช้ประโยชน์ = The load of the reduce of air conditioning in waste heat recovery system / มัณฑณา ชื่นรัมย์.
ผู้แต่ง
มัณฑณา ชื่นรัมย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
TJ263.2 ม329ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวัดสภาพการนำความร้อนของวัสดุเทอโมอิเล็กตริก Bi0.5Sb1.5Te3 โดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียล สแกนนิ่งคาลอริเมตรี = Thermal conductivity determination of Bi0.5Sb1.5Te3 sample by differential scanning calorimet...
ผู้แต่ง
ปรียาภรณ์ ศรีไสล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
QD79.T38 ป474 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาคุณสมบัติของแลคติคแอสิดแบคทีเรียในแหนม = The study on characteristic of lactic acid bacteria in Nham / วรรณนภา จันทริไสย์.
ผู้แต่ง
วรรณนภา จันทริไสย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
QR82.L3 ว249ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชุมชน / โดย คัทลียา ศรีสมบูรณ์.
ผู้แต่ง
คัทลียา ศรีสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HT431 ค255
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาษาพาดหัวข่าวบันเทิงไทยในนิตยสารกอสซิปสตาร์ (Gossipstar) / มัณฑนา พุทธขันธ์.
ผู้แต่ง
มัณฑนา พุทธขันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
PN4781 ม335ก 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาษาโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากนิตยสารแอล (ELLE) / เอกลักษ์ เพ็งจันทร์.
ผู้แต่ง
เอกลักษ์ เพ็งจันทร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
P301.5.A38 อ881ก 2552,HF อ881
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาโฆษณาโทรศัพท์มือถือ / สุนทรี กันหาสุข.
ผู้แต่ง
สุนทรี กันหาสุข.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553].
เลขเรียก
P301.5.A38 ส814ก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเชิงทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลเอทานอลกับผนังท่อนาโนคาร์บอนและผลการเจือฟอสฟอรัส = Theoretical study ethanol interaction with pristine and P-doped single wall carbon nanotubes / พงษ์นเรศ ...
ผู้แต่ง
พงษ์นเรศ บุญถึง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
TA418.9.N35 พ157 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเปรียบเทียบอาหารถั่วเหลืองสกัดที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดหลินจือ = A comparative study of soybean extracted food affects on the mycelium growth of Ganoderma lucidum / สิรินทรา อมรินทร์อิศร...
ผู้แต่ง
สิรินทรา อมรินทร์อิศรางกูล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557.
เลขเรียก
QK617 ส731ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาและการเตรียมแผ่นฟิล์มของแป้งมันสำปะหลัง = Studies and preparations of cassava starch films / วิริญา กุมภาพงษ์.
ผู้แต่ง
วิริญา กุมภาพงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
QD ว694 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารอนุพันธ์ของเพอร์ริลีนสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้ระเบียบวิธีทีดี - ดีเอฟที = Theoretical investigation of the conformation and excitation energies...
ผู้แต่ง
เรืองชัย ตาแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชขธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
QP ร853 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยเทคนิคการรวมภาพ 2 มิติ 360 องศา สำหรับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี/ อัครเดช ผิวทอง.
ผู้แต่ง
อัครเดช ผิวทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.9.A94 อ474ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์นาโนวิสเกอร์โดยวิธีเทอร์มอลออกซิเดชันของผงซิงค์บนฐานรองของซิลิกอน ทองแดงและเหล็กหล้า = Synthesis of ZnO nanowhiskers by thermal oxidation of zinc powder on Si Cu and Fe / บัวล...
ผู้แต่ง
บัวลอย เกษมพร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2556.
เลขเรียก
TA418.9.N35 บ282ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์และลักษณะบ่งชี้ของซิงค์ออกไซด์โครงสร้างนาโนด้วยวิธีการกระตุ้นด้วยน้ำและถ่านกะลา = Synthesis and characterization of ZnO-nanostructures by H2O-carbon charcoal assisted / ชนากานต์ เสามั่น.
ผู้แต่ง
ชนากานต์ เสามั่น.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2556.
เลขเรียก
QC176.8.N35 ช148ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสังเคราะห์และลักษณะบ่งชี้ของตัวตรวจจับแก๊สโครงสร้างนาโนไทเทเนียมออกไซด์/ทินไดออกไซด์โดยวิธีการทางความร้อน = Synthesis and characterization of gas sensing TiO2/SnO2 nanostructure by thermal process ...
ผู้แต่ง
ธัญญลักษณ์ ศรีสุข.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2556.
เลขเรียก
QD181.T6 ธ454ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles