Search again

พบ: 172  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ / [หัวหน้าโครงการ ปิยนาถ บุนนาค ; ผู้ร่วมวิจัย สุนันท์ อัญชลีนุกูล ... และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ปิยนาถ บุนนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549.
เลขเรียก
JQ1745.A1 ป619 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมนโยบายสาธารณะของการผลิตรายการโทรทัศน์ "กรองสถานการณ์" / สุทิติ ขัตติยะ ผู้วิจัย.
ผู้แต่ง
สุทิติ ขัตติยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรุงเทพมหานคร, 2545.
เลขเรียก
HE8696 ส778
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาการไม่ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง / โดย ชนินทร จารุจันทร์, สุรเชษฐ์ แพทยากูล.
ผู้แต่ง
ชนินทร จารุจันทร์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก
HD890.55 ช154
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานประจำปี 2554 ยุทธศาสตร์งานวิจัยพืชไร่ : การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่ 29-30 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / สถาบัน...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2554].
เลขเรียก
SB183.2 ก482 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประมงหอยลายและการสำรวจหอยลายร่วมกับชาวประมง = Short-necked clam fishery and jointly survey with fishers / มาลา สุพงษ์พันธุ์ และ จินตนา จินดาลิขิต
ผู้แต่ง
มาลา สุพงษ์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก
SH373.T5 ม495
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานี / [รุจ ศุภวิไล หัวหน้...
ผู้แต่ง
รุจ ศุภวิไล.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้, 2545.
เลขเรียก
SD657.T5 ร651
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2545 = The evaluation on the helminthiasis prevention and control project in Sakaeo Province : 2002 / เยาวมาลย์ เสือแสงทอง, สมบัติ...
ผู้แต่ง
เยาวมาลย์ เสือแสงทอง.
สำนักพิมพ์
[สระแก้ว] : งานควบคุมโรค กลุ่มสนับสนุนวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, [2545].
เลขเรียก
RA644.H38 ย545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างนิสัยการอ่านสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ / [วิชา ทรวงแสวง ผู้วิจัย, บรรณาธิการ รัตนา ฦๅชาฤทธิ์].
ผู้แต่ง
วิชา ทรวงแสวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
เลขเรียก
Z1003.5.T5 ว545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพพยาบาลเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / สุรีย์ ธรรมิกบวร ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
RC280.B8 ก494
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : เครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย / กัลยา นิติเรืองจรัส บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2547.
เลขเรียก
HQ778.7.T5 ห144 ล.2
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเพื่อจัดระดับความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยวิธีทางสถิติขั้นสูง / โดย ชาญชาลี สารชวนะกิจ ...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง, 2549.
เลขเรียก
HE5613.6.T5 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากระบวนการบริหารจัดการเพื่องานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปี 2549 / [ผู้เรียบเรียง ศิริพร สมชื่อ, ฉันทนา เจนศุภเสรี, สุนันทา กุลแก้ว ; บรรณาธิการ พรท...
ผู้แต่ง
ศิริพร สมชื่อ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550.
เลขเรียก
RA652.2.P82 ศ463
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษารูปแบบการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี / [หัวหน้าโครงการวิจัย สุนิพนธ์ ภุมมางกูร].
ผู้แต่ง
สุนิพนธ์ ภุมมางกูร.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย : สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2543.
เลขเรียก
HJ2162.55 ส818
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สัญญาณก่อนการฆ่าตัวตายเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนามาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายในระดับชุมชน / โดย เชิญขวัญ ภุชฌงค์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554.
เลขเรียก
RC569 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles