Search again

พบ: 34  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การศึกษาบรรพชีวินวิทยาโคกผาส้วม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี / ยุทธ แม้นพิมพ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ แม้นพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
QE16.T5 ย351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรณีความผิดปกติของการมีประจำเดือน / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ หัวหน้าโครงการวิจัย ; ผู้ร่วมวิจัย ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2546.
เลขเรียก
RG161 พ887
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย / นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ ถวิลวดี บุรีกุล, นักวิจัย สุธิดา แสงเพชร ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ถวิลวดี บุรีกุล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2554.
เลขเรียก
BJ1533.H7 ถ282
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการใช้การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2553.
เลขเรียก
LB2805 ข289
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทบาทของรางวัลนำจับและการลงโทษต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน : วิธีการทดลองขั้นพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ = The role of reward and punishment in solving the problem of Ex-post corruption : the conventional lab e...
ผู้แต่ง
ลอยลม ประเสริฐศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียก
JQ1745.A55C6 ล157
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประสบการณ์สภาเยาวชนกับการพัฒนาท้องถิ่น : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน / ธวัชชัย ป้องศรี ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ศราวุฒิ วิสาพรม.
ผู้แต่ง
ศราวุฒิ วิสาพรม,
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563.
เลขเรียก
HQ792.T5 ป392 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตร / สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2550.
เลขเรียก
HD2080.55.A1 ป521
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา : พระอัจฉริยภาพด้านวรรณคดีการแสดงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ ธานีรัตน์ จัตุทะศรี.
ผู้แต่ง
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2562.
เลขเรียก
PL4203 ช221 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (2558-2562) ยกระดับเกษตรกรรมไทย : ก้าวไกลด้วยกลไกรัฐ.
ผู้แต่ง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
เลขเรียก
S542.T5 ร156ร 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (2558-2562) ยกระดับเกษตรกรรมไทย : ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม.
ผู้แต่ง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
เลขเรียก
S542.T5 ร156 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (2558-2562) ยกระดับเกษตรกรรมไทย : ก้าวไกลสู่ตลาดโลก.
ผู้แต่ง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
เลขเรียก
S542.T5 ร156ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยย่อย 3 เรื่องการทบทวนต้นทุนการจัดการขยะและการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบการจัดการขยะมูลฝอย : หลักการและการดัดแปลงมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย / ...
ผู้แต่ง
ปเนต มโนมัยวิบูลย์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
HD4482 ป161 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตไลเปสโดยแบคทีเรียชอบอุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน = Lipase production by thermophilic bacteria and application for biological treatment ...
ผู้แต่ง
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2552.
เลขเรียก
QP609.L5 ป445
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles