Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การสัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร : วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร / [บรรณาธิการ สุนันทา สมพงษ์, นิตยา พุทธโกษา, สุภาพร โชคเฉลิมวงศ์].
ผู้แต่ง
การสัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กองโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2546].
เลขเรียก
RM666.H33 ก525 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นี้คือ..ผ้าทอพื้นบ้าน : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการกำหนดมาตรฐานผ้าทอพื้นบ้านเพื่อสิ่งแวดล้อม / [ประไพ ทองเชิญ นักวิจัย].
ผู้แต่ง
ประไพ ทองเชิญ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2548.
เลขเรียก
TT848 ป334น
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลงานวิจัยประจำปี ... / สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน ; 25--.
เลขเรียก
TX341 ม246ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ / คณะผู้วิจัย เทียนฉาย กีระนันทน์ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียก
LB2341.8.T5 ก452
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สถิติการนำเข้า ส่งออก ซึ่งพันธุ์พืชควบคุมเพื่อการค้า ... / งานใบอนุญาตและรับรองเมล็ดพันธุ์ ฝ่ายพันธุ์พืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : งาน, 2538-.
เลขเรียก
SB117.4.T5 ส184
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สถิติการได้รับพิษจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พ.ศ.2530 / ผู้จัดทำ รัชนี เก่าเจริญ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายจัดการสารพิษ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2534.
เลขเรียก
SB951 ส184
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว : ประจำปี 2544 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2544 / โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท.] : ศูนย์, 2544.
เลขเรียก
SB191.R5 ก482 2544
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles