Search again

พบ: 17  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 : 28 - 29 กรกฏาคม 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์
อุบลฯ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
LG395.ท9อ8 ก482มอบ 2552
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีการปลูกหญ้ากินนีสีม่วง / วัฒนาวรรณ ศรีสมพร.
ผู้แต่ง
วัฒนาวรรณ ศรีสมพร.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
S531 ว399
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก / วิสิฐ จะวะสิต ... [และคนอื่น ๆ] ; [บรรณาธิการ ศิริพร โกสุม].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-].
เลขเรียก
HD9016.T5 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 566 = Semi-Detailed Soil Survey Huai Ta Ma...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217ศก 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งพริกแบบอุณหภูมิสองขั้น / เพียรพรรณ สุภะโคตร.
ผู้แต่ง
เพียรพรรณ สุภะโคตร.
สำนักพิมพ์
2554.
เลขเรียก
TP พ949
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นายพลติดดินนักรบผู้พลิกฟื้นผืนดินไทย / ศตฉัน วิสัยจร.
ผู้แต่ง
ศตฉัน วิสัยจร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วงกลม, [255-].
เลขเรียก
U55.พ654 ศ118
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศงานพัสดุศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี / กัลยา สานเสน.
ผู้แต่ง
กัลยา สานเสน.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
SB ก399
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน / สายันต์ แสงหัวช้าง.
ผู้แต่ง
สายันต์ แสงหัวช้าง.
สำนักพิมพ์
2554.
เลขเรียก
Pro.re.Ago,HF ส665
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักประกันเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) / วัชราวุธ พรวาปี.
ผู้แต่ง
วัชราวุธ พรวาปี.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
HD ว385
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการระบายข้าวเปลือกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) / วิรุฬห์ แสงสุข.
ผู้แต่ง
วิรุฬห์ แสงสุข.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
HG ว698
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประชุมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2541 วันที่ 25-29 เมษายน 2541 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ / จัดทำโดย กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
กรมวิชาการเกษตร. การประชุม. (
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กอง, 2541-.
เลขเรียก
S405 ก169 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... ประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา / ไพรัช ธัชยพงษ์, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์.
ผู้แต่ง
ไพรัช ธัชยพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียก
Z710 พ987 2541
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยงา : วันที่ 18-19 มิถุนายน 2535 ณ กองห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ / จัดโดย สถาบันเทคโนโลยี การเกษตรแม่โจ้ ... [และคณะ].
ผู้แต่ง
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยงา
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี, [2535].
เลขเรียก
SB299.S4 ก525 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 กรมประมง วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2546 ณ ห้องประชุมกรมประมง = Proceeding the Seminar on Fisheries 2003 Department of Fisheries fisheries 2003 : Jyly, 7-9 Departmen...
ผู้แต่ง
กรมประมง. การสัมมนาวิชาการ
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรม, 2548.
เลขเรียก
SH307.T5 ก169 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาวิชาการประมงประจำปี 2547 กรมประมง = Proceeding the seminar of ifsheries 2003 Department of Fisheries.
ผู้แต่ง
กรมประมง. การสัมมนาวิชาการ
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท.] : กรม, 2548.
เลขเรียก
SH307.T5 ป348 2547,SH307.T5 ก169
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles