Search again

พบ: 13  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 2 : 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความต้องการรูปแบบรายงาน UBU CATV ของบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / สุรชัย ศรีใส.
ผู้แต่ง
สุรชัย ศรีใส.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
LB1044.7 ส847 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มองไทดำผ่านคำเรียกญาติ / อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์, สมทรง บุรุษพัฒน์, ผู้วิจัย ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียก
PL4251.B5794 อ366ม 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Factor analysis and method for solving dropout rate of undergraduate students of Ubon Ratchathan...
ผู้แต่ง
พีชญาดา พื้นผา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557?].
เลขเรียก
LC142 พ791ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการต้านแคนดิดา อัลบิแคนส์ของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากปลาส้ม = Selection and characterization of lactic acid bacteria isolated from fermented f...
ผู้แต่ง
ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
QK625.C76 ศ471 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าสมุนไพรแปรรูปของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี = Studying of consumer's buying behavior for finished herbal product in Ubonratchathani pro...
ผู้แต่ง
กมลพร นครชัยกุล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2561.
เลขเรียก
HF5415.32 ก136ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Influencing factors of mental health among the students of Ubon Ratchathani University / เกษร สายธนู, สงวน ธา...
ผู้แต่ง
เกษร สายธนู.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
RA790.A3 ก814ป 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Students' motivations of selecting Ubon Ratchathani University for further study / หัวหน้าโครงการ มะลิวัลย์ สินน้อย ผู้ร่วมวิจัย ป...
ผู้แต่ง
มะลิวัลย์ สินน้อย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
LB1065 ม272
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจ่ายค่าบริการรถตู้โดยสารสาธารณะ เส้นทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปลายทางสถานีขนส่งอุบลราชธานี / โดย ปวีณา คำพุกกะ.
ผู้แต่ง
ปวีณา คำพุกกะ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2558.
เลขเรียก
HE195.5 ป496ค 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมาตรการทางกฎหมายในการบังคับให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการที่สองของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน = Legal measure to enforce the use of English as the second official l...
ผู้แต่ง
สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
KPT3140 ส838 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
แบบลักษณ์ภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : การศึกษางานวิจัยทางด้านแบบลักษณ์ภาษาในอนุภาคลุ่มน้ำโขง / อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุมน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียก
P204 อ823 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles