Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยการวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Factor analysis and method for solving dropout rate of undergraduate students of Ubon Ratchathan...
ผู้แต่ง
พีชญาดา พื้นผา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557?].
เลขเรียก
LC142 พ791ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมาตรการทางกฎหมายในการบังคับให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการที่สองของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน = Legal measure to enforce the use of English as the second official l...
ผู้แต่ง
สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
KPT3140 ส838 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles